Contractar

informe

Un any de guerra a Ucraïna: explorant l'impacte en el sector científic i donant suport a iniciatives

Aquest informe presenta recomanacions per enfortir la resiliència dels científics i dels sistemes científics en temps de crisi. Tot i que s'han dissenyat com a resposta a la guerra d'Ucraïna, les recomanacions són aplicables a altres crisis.

Aquest informe presenta les idees clau que van sorgir del 2023 i 2022 conferències sobre la guerra d'Ucraïna, organitzades per l'International Science Council (ISC) i les All European Academies (ALLEA). També pretén contextualitzar les recomanacions de la conferència en el marc més ampli de com el sistema científic internacional i la comunitat de recerca poden construir resiliència en temps de crisi.

L'edició enriquida de 2023 de l'informe confirma la validesa del recomanacions de la conferència de 2022, tot destacant noves consideracions basades en l'empitjorament de la situació a Ucraïna.

Celebrat al març, el Conferència virtual 2023 va reunir més de 530 participants d'arreu del món amb sessions organitzades per Science Europe, la National Research Foundation of Ukraine, el Consell de Joves Científics i el Ministeri d'Educació i Ciència d'Ucraïna. L'esdeveniment de tres dies va mobilitzar la comunitat científica per avaluar els esforços de protecció i suport implementats durant l'any passat, alhora que avaluaven les maneres d'avançar per millorar el suport i la reconstrucció després del conflicte.

📂 Mira les gravacions de la conferència i accedeix a les presentacions


Descarrega l'informe de la conferència

Segona conferència sobre la crisi d'Ucraïna reportar

Llegiu l'informe complet i consulteu els resums executius en anglès i ucraïnès:

Recomanacions

Les recomanacions següents es van desenvolupar el juny de 2022 amb un enfocament específic en la guerra d'Ucraïna, però també s'han dissenyat per a l'aplicació global a altres crisis. Si escau, s'anoten les adaptacions i els matisos sorgits de la conferència de març de 2023.

RESPONSABILITAT
Els governs, la comunitat d'educació superior, científica i investigadora han de treballar junts per complir els seus compromisos nacionals de reconeixement i suport al dret a l'educació i la ciència al seu país.

Justificació: els governs nacionals ja han signat i s'han compromès amb els instruments i documents internacionals, però calen accions addicionals per garantir la seva implementació al seu país. Com a mínim, els governs nacionals han de prestar una atenció especial, en consulta amb les parts interessades rellevants, al compliment de les seves obligacions mitjançant:
→ Reconeixent el dret fonamental a la ciència i l'educació, inclòs el dret a accedir a una educació superior de qualitat, participar i gaudir dels beneficis del progrés científic i les seves aplicacions;
→ Posar en marxa mecanismes de gestió, programes i financers per protegir el personal, els sistemes i la infraestructura de l'educació superior i científica durant els desastres i la guerra provocats per l'home, i per permetre els esforços de recuperació i reconstrucció. Els governs nacionals han de ser capaços d'escalar ràpidament aquests mecanismes, en cas que hi hagi una situació d'emergència al seu país, amb punts de contacte i línies de comunicació clarament identificats als ministeris responsables.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL
Els governs, la comunitat d'educació superior, científica i investigadora han de treballar junts per complir els seus compromisos nacionals per donar suport a la participació d'estudiosos i investigadors en risc, desplaçats i refugiats al seu país d'origen o a un tercer país, si cal.

Justificació: hi ha una necessitat urgent que els governs nacionals compleixin els seus compromisos en virtut de l'article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans i l'article 15 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i se'n responsabilitzin tal com s'acorda en aquests tractats.
Aquests compromisos d'alt nivell descriuen específicament el finançament i el suport a través de les fronteres internacionals i una resposta global per donar suport als països afectats per crisi o conflicte. Les mesures per complir aquests compromisos necessitaran finançament i polítiques que abordin com mantenir en funcionament els sistemes educatius i de recerca existents, i la prestació de mecanismes de suport i protecció als acadèmics i investigadors, independentment del seu estat de desplaçament o ubicació a causa d'una crisi. Hauran d'incloure estructures permanents, línies pressupostàries i polítiques per donar suport als sistemes d'educació superior i recerca a través de les fronteres, tant de manera temporal com a llarg termini.

OBERTA
La comunitat científica i investigadora internacional hauria de dotar els sistemes científics afectats per conflictes amb els mitjans per reconstruir-los adoptant plenament les recomanacions de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) sobre ciència oberta.

Justificació: la "ciència oberta" representa la democratització de la ciència i, en un món científic interconnectat, és crucial per permetre als països fràgils o afectats per conflictes reconstruir o desenvolupar els seus sistemes d'educació superior i recerca a causa dels costos prohibitius de participar en l'actual model científic 'tancat'. Així mateix, la ciència oberta és essencial per permetre als estudiosos i investigadors desplaçats accedir als recursos educatius i de recerca i continuar el seu treball.

INCLUSIÓ
Totes les parts interessades han de garantir que els programes i les oportunitats es dissenyin de manera inclusiva per evitar l'exclusió de grups específics d'estudiosos i investigadors en risc, desplaçats i refugiats en funció de característiques com ara l'idioma, l'estatus familiar, el gènere, la discapacitat, els antecedents culturals i el benestar psicosocial. ser.

Justificació: no hi ha cap enfocament "únic per a tots" que pugui donar una resposta adequada. En canvi, els programes i les oportunitats han de tenir una lent d'inclusió que tingui en compte les necessitats específiques dels diferents grups de participants a l'hora de planificar i dissenyar mesures de suport. Això inclou la necessitat d'una assistència més holística o integrada per atendre les necessitats psicològiques, socials, financeres, físiques i professionals i el benestar de les persones i les seves famílies.

Adaptacions de 2023: → El lideratge i la implicació dels científics de principis i mitjan carrera són essencials per a la reconstrucció d'una nació després d'un conflicte. Les persones que inicien una carrera professional no tenen bases sòlides o experiència i necessiten més suport per evitar la interrupció del seu aprenentatge i desenvolupament professional.
→ La comunitat internacional hauria d'equilibrar millor la defensa i el suport de les respostes respecte a les crisis a nivell mundial, tant al Nord com al Sud Global.

MOBILITAT
Les parts interessades han de treballar conjuntament per desenvolupar mecanismes globals i estructures de coordinació que facilitin la mobilitat acadèmica i científica segura, per garantir que no es perdi el potencial dels estudiosos i investigadors desplaçats i refugiats.

Justificació: les crisis són de naturalesa complexa i requereixen solucions col·laboratives entre les comunitats humanitàries, d'educació superior, de recerca i científiques, així com associacions amb donants/finançadors, responsables polítics i societat civil. La mobilitat és un ingredient fonamental per permetre que els impulsors humans dels sistemes d'educació superior i ciència sobrevisquin i prosperin durant una crisi perquè puguin impulsar la recuperació després d'aquesta, però aquesta mobilitat sovint es veu obstaculitzada per respostes polítiques descoordinades o insuficients. Reunir experiències, coneixements i recursos valuosos de manera coordinada millorarà l'eficiència, reduirà la duplicació d'esforços i establirà les bases d'estructures i mecanismes que es puguin activar per respondre més ràpidament a futures crisis.

Adaptacions 2023: → Cal donar suport programàtic als científics i investigadors que romanen en un país durant la guerra o la crisi i volen continuar la seva feina.
→ Si bé la circulació cerebral ha de ser un objectiu, la seguretat i el benestar de l'individu és de la màxima importància. És responsabilitat dels governs i les organitzacions crear les condicions necessàries perquè les persones puguin tornar un cop sigui segur fer-ho.

FLEXIBILITAT
Totes les parts interessades han de reconèixer les necessitats en evolució dels acadèmics, investigadors i estudiants mitjançant el disseny de models programàtics i de finançament més flexibles que permetin canvis d'ubicació i permetin la participació tant remota com presencial.

Justificació: el finançament i els programes per oferir suport virtual a les persones afectades per crisis és una nova sol·licitud que sorgeix de la crisi d'Ucraïna. Aborda qüestions com les restriccions de viatge i la continuïtat del treball, però desafia el disseny del programa més tradicional. Es necessiten més exploració i defensa per respondre a la sol·licitud de suport virtual. A més, es continua destacant la necessitat d'una assistència més holística o integrada per atendre les necessitats psicològiques, socials, financeres, físiques i professionals i el benestar de les persones i les seves famílies.

Adaptacions per al 2023: → Les fases canviants de les crisis, des d'una emergència fins a una "crisi" prolongada fins a la recuperació/reconstrucció, van requerir diferents enfocaments i mecanismes de suport.
→ Els models de finançament haurien de ser flexibles per estar més ben dirigits a donar suport als investigadors, científics i institucions que romanen al país afectat.

PREVISIBILITAT
Les parts interessades han de treballar conjuntament per desenvolupar marcs sostenibles dins i entre els sistemes nacionals científics, d'educació superior i de recerca que permetin un enfocament més previsible i eficaç de les fases de preparació, resposta i reconstrucció després d'un conflicte o un desastre.

Justificació: les crisis continuaran passant a tot el món, ja sigui per conflictes, canvi climàtic o altres desastres. Cal considerar com els països, les organitzacions i les agències internacionals poden preparar-se, respondre i reconstruir de manera més eficaç després d'aquestes crisis. Tot i que cal centrar-se en les necessitats immediates de salvar vides a l'inici d'una emergència, també és essencial tenir presents els objectius a llarg termini i aprofitar les lliçons apreses. Les organitzacions científiques multilaterals estan ben ubicades per impulsar aquest aprenentatge de lliçons entre socis i el desenvolupament del marc.

Adaptacions de 2023: → Cal una harmonització i sistematització més àmplia dels estàndards, polítiques, valors i principis al voltant de la resposta i la preparació.
→ Cal un fons i un compromís internacionals per a una resposta més immediata i previsible.

RECOMANACIONS ADDICIONALS DES DE MARÇ DE 2023
Tot i que les recomanacions originals eren sòlides, hi havia algunes àrees que no encaixaven del tot i s'havien de desenvolupar encara més com a recomanacions noves.

COORDINACIÓ
Els esforços de resposta a les crisis requereixen una coordinació, una associació i una col·laboració més àmplies entre les parts interessades de diferents sectors a nivell mundial. Els esforços per harmonitzar les respostes donaran lloc a una major eficiència i eficàcia.

Justificació: el sector científic no té els mecanismes adequats per coordinar i organitzar les respostes a les crisis. Actualment, els enfocaments són ad-hoc, que poden crear llacunes o solapaments de programes. A mesura que el món avança cap a una era de policrisi, calen mecanismes de coordinació més amplis entre els sectors científic, educatiu, humanitari i de resposta a desastres.

DIÀLEG
Es necessiten llocs segurs i interlocutors de confiança per reunir diverses parts interessades dins de la comunitat científica internacional al voltant de qüestions sensibles i complexes relacionades amb les crisis per facilitar el diàleg que promogui la solidaritat, la col·laboració i la coordinació de respostes i solucions.

Justificació: les crisis, especialment les guerres i els conflictes violents, són complexes amb diferents parts interessades, perspectives i problemes en joc. Les plataformes obertes que poden facilitar una comunicació honesta permeten la reflexió i la discussió per traçar un camí a seguir. Reunir diferents entitats també fomenta la sensació de companyonia i, naturalment, pot facilitar la col·laboració i l'associació.

AGÈNCIA
La preparació i les respostes a les crisis s'inicien millor sota el lideratge local (quan sigui possible), en col·laboració amb iniciatives estrangeres (depenent del temps i del context).

Justificació: els actors nacionals i locals coneixen millor les seves necessitats, capacitats i complexitats relacionades amb la crisi. Tanmateix, enmig d'una crisi, especialment en el període d'emergència immediat, sovint es requereix la participació i l'assistència estrangeres per enfortir les intervencions que salvan vides. Quan sigui possible, el lideratge s'ha de lliurar a les persones i institucions d'un país afectat.

S'hauria de buscar específicament la implicació de dos grups:
→ Els investigadors i científics de principis i mitjans de carrera poden ser molt innovadors i amb visió de futur per desenvolupar noves respostes per satisfer les seves necessitats.
→ La diàspora científica té connexions profundes amb aquells que romanen dins del país i a nivell mundial, i pot reunir una gran varietat d'experteses i perspectives sobre les necessitats i les maneres d'avançar.

També us pot interessar

Conferència sobre la crisi d'Ucraïna: respostes dels sectors europeus de l'educació superior i la recerca

Descobriu les recomanacions de la primera conferència sobre la crisi d'Ucraïna, organitzada conjuntament el 15 de juny de 2022 per l'ISC i els seus socis: All European Academies (ALLEA), Kristiania University College i Science for Ukraine. Les discussions de la Conferència es van resumir en un informe, que inclou lliçons importants sobre com donar suport als sectors científics a Ucraïna i en altres països afectats per conflictes i desastres.

Portada de la imatge Freepik.com.

Anar al contingut