Inimese jätkusuutlik areng tähendab loodusega kooskõlas elamist

Inimarengu ümbersõnastamise üks olulisemaid aspekte on rõhutada õigluse vajadust looduse ja teiste elusolendite suhtes. Meid ei saa arendada, kui meie elu pole taasühendatud ning loodusega tasakaalus, koostöös ja harmoonias. Hea tasakaal põlisrahvaste teadmiste ning kaasaegse teaduse ja tehnoloogia vahel võib viia meid pika tee selle uue jätkusuutliku inimarengu visiooni poole, ütleb Yanfen Wang.

Inimese jätkusuutlik areng tähendab loodusega kooskõlas elamist

Kuidas tuleks inimarengu kontseptsiooni tänapäeval ümber mõtestada, võttes lähtepunktiks teie töö Hiinas?

Inimarengu üldised protsessid on sotsiaalmajanduslik areng, emantsipatiivne kultuurimuutus ning demokratiseerimine ja kodanikuõiguste laiendamine. See võib viia selleni, et inimtegevus keskendub ainult sellele, mida me vajame, olenemata keskkonnataluvusvõimest, ning tulemuseks on jätkusuutmatu inimareng.

Selline inimkeskne areng on tänapäeval inimarengus tavaline puudus. Üks peamisi põhjusi on keskkonnataluvuse arvestamata jätmine pikaajaliseks arenguks. Paljud olulised ressursid (nt fossiilkütused) on taastumatud ressursid, kuid neid kasutatakse ebamõistlikult. Piiramatu inimtegevus on põhjustanud ka üha suurenevat reostust, nagu õhu-, vee- ja pinnasereostus, mis ohustab oluliselt inimeste tervist ja ohutust. Seetõttu tuleb loobuda inimkesksest arengukontseptsioonist, seista inimese ja looduse harmoonilise kooseksisteerimise eest, ressursse ratsionaalselt arendada ja kasutada, pöörata tähelepanu keskkonnateemadele ning ehitada säästval arengul põhinevat inimarengu tulevikku.

Oma kogemuse põhjal on mul selles valdkonnas kaks ettepanekut. Üks on fossiilenergia ratsionaalne arendamine ja kasutamine, teine ​​aga puhta energia, näiteks päikeseenergia, tuuleenergia ja tuumaenergia arendamine, mis ei suuda tagada mitte ainult inimkonna arenguvajadusi, vaid ka vältida keskkonnareostust. Tegelikult propageerime nüüd Tiibeti platool päikeseenergiat, et osaliselt asendada jakisõnnikut (mida põletatakse kütusena), et kaitsta inimeste tervist ja ka kohalikke rohumaid.

See on oluline sõnum, mida edasi anda, et inimkeskne areng võib meid tegelikult eksitada. Miks on probleem inimeste isoleerimine muust keskkonnast?

Selle teema edasiseks käsitlemiseks sooviksin kasutada terminit „vastupidavus”. Vastupidavus on süsteemi võime häire kadumisel oma algolekusse tagasi pöörduda. Tuleb tunnistada, et inimesed ja loodus on maakera süsteemi vastastikku sõltuvad ja omavahel seotud komponendid, millel on teatud vastupidavus, kui häiringud on madalad. Põlisrahvaste teadmised mõistavad hästi loodusseadusi, näiteks iidse Hiina 24 päikeseterminit, mida saab siiani kasutada põllumajandustegevuse juhtimiseks. Sellest aga meile palju kiiremini muutuvas maailmas, kus on palju rohkem häireid, ei piisa.

Teadus ja tehnoloogia on oluliselt parandanud sotsiaalset tootlikkust ja vabastanud tööjõudu. Näiteks saab põllumajanduslikku tootmist maksimeerida mõistliku ja teadusliku viljelemise abil. Teaduslikud uuringud võivad pakkuda paremaid seemneid istutamiseks (nt hübriidriis), mehhaniseeritud põllumajandus võib vähendada põllumeeste koormust ja põllumajandustoodete mitmekesisus võib suurendada põllumeeste sissetulekuid. Lisaks on teaduse ja tehnika areng tõstnud inimtöö efektiivsust ning kokkuhoitud aeg võib luua lisaväärtust, näiteks põllumajandussaaduste töötlemist ja väljas töötamist, mis võib suurendada ka põllumeeste sissetulekuid. Lisaks saab teaduse ja tehnoloogia areng tõhusalt jälgida kliimamuutusi ja ennustada looduskatastroofe, aidates meil nende väljakutsetega toime tulla. Kõik need edusammud on oluliselt parandanud sotsiaalset vastupidavust. Sellised edusammud toovad aga kaasa ka probleeme, mis on seotud globaalse soojenemise, äärmuslike kliimatingimuste ja saastusega, mis toovad kaasa rohkem ebakindlust loodusseadustes. Seetõttu peaks inimareng tulevikus arvestama inimtegevuse mõjuga loodusseadustele.

Minu jaoks on põlisrahvaste teadmiste kooseksisteerimine teaduse ja tehnoloogiaga edasiminekuks. Peame järgima looduse osaks olemise põhireegleid, kasutades samal ajal oma tarkust elutingimuste parandamiseks. Peame tunnistama, et me ei saa kunagi elada sõltumatult teistest looduse elementidest, nagu loomad, taimed ja isegi mikroorganismid.

Olete hariduse ekspert ja mainisite, kui oluline on õige haridus. Kuidas saab haridus aidata meil harida inimesi mõistma oma seost loodusega ning kasutama paremini teadust ja tehnoloogiat, et toota loodusest ilma looduskeskkonda kurnamata?

Haridus, aga ka teadus ja tehnoloogia on inimarengu aluseks. Hariduse tähtsus inimarengule väljendub kahes aspektis. Üks on sotsiaalse tootlikkuse tõstmine tootmise vaatenurgast, teine ​​aga säästva arengu kontseptsiooni propageerimine läbi keskkonnahariduse. Näiteks võib haridus aidata inimestel loodusressursse tõhusamalt kasutada. Olen seda avastanud Sise-Mongoolia karjakasvatajate juures, kes on saanud hariduse kaudu teadmisi, kuidas karjatamisperioodi edasi lükata, et nende rohi paremini kasvaks, võimaldades neil seeläbi saada tõhusamaid ja tervislikumaid rohumaid ning saada rohkem kariloomade sissetulekut. Nad on saanud õppida oma vanemate ning kohalike ja piirkondlike uurimisrühmade kogemustest. Põlisrahvaste teadmiste täiendamine kaasaegse teaduse ja tehnoloogiaga parandab oluliselt kohalikke toimetulekuvõimalusi, hoides neid tasakaalus kohaliku keskkonnaga.

Keskkonnaharidus võib tõsta inimeste teadlikkust ja osalust keskkonnakaitses, populariseerida keskkonnakaitsealaseid teadmisi ja oskusi ning seeläbi aidata saavutada säästvat arengut. Haridus on ka peamine viis teaduse ja tehnoloogia laiaulatuslikuks, kiireks ja tõhusaks levitamiseks. Hariduse kaudu saab teaduse ja tehnoloogia pärandit ja innovatsiooni realiseerida, pidevalt arendada ja tugevdada ning lõpuks tõhusalt edendada inimarengut ilma keskkonnale kuluta.

Kuidas muuta see sõnum, et inimarengu ümbersõnastamise võti seisneb põlisrahvaste teadmiste ja kultuuri (mitte hävitamise) põhjal poliitikasõbralikumaks ja mõjukamaks?

Oleme rääkinud üksikisikute ja väikeste kogukondade teadmistest ja haritusest, kuid olulisem on ühiskonna haritus. Eelkõige arvan, et peame tegema jõupingutusi poliitikakujundajate ja valitsusliikmete keskkonnahariduse parandamiseks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Mulle meeldib säästva arengu eesmärkide (SDG) raamistik, kuna see aitab meil mõelda jätkusuutlikule „meile” ja tuletab meelde isiklikku käitumist (nt meie süsiniku jalajälge ja tarbimisharjumusi). Samal ajal vajame ühiskonna kõigil tasanditel rohkem haridust, nii et üha enam inimesi peab neid erinevaid elemente omavahel seotud tervikuks. On selge, et need 17 eesmärki ei ole kõik erinevate riikide, piirkondade või kogukondade jaoks võrdselt olulised. Kuid konkreetses kontekstis rõhutatavate eesmärkide leidmine ja nende integreerimise tagamine haridusega kõigil tasanditel võib olla oluline edasiminek.

Kui peaksite välja pakkuma uue inimarengu määratluse, mis see oleks?

Tahaksin välja tuua mõned sõnad, et aidata kaasa uuele määratlusele. Üks on "harmoonia", mis annab edasi inimese ja looduse vaheliste suhetega tegelemise tähtsust. Teine on "ühtlane" või "ühtlane areng", mis viitab säästva arengu eesmärkide kõigi aspektide ja ka kõigi piirkondade ühisele arendamisele. Kolmas on "ära jätke kedagi maha", mis näitab, et inimareng peaks tooma kasu kõigile sõltumata rassist, soost ja sotsiaalsest klassist.


Yanfen Wang on ökoloogiaprofessor ja Hiina Teaduste Akadeemia ülikooli asepresident. Ta on olnud Hiina Ökoloogilise Seltsi ja Hiina Loodusvarade Seltsi aseesimees ning on ka rahvusvahelise integreeritud mägiarengu keskuse (ICIMOD) sõltumatu juhatuse liige.

Kaanepilt: Eli Cureton / USFWS Flickri kaudu.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde