Kõrgetasemeline strateegia kirjeldab Rahvusvahelise Teadusnõukogu üldisi strateegilisi eesmärke ja ambitsioone.

Rahvusvahelise Teadusnõukogu kõrgetasemeline strateegia


1.1 Kahe nõukogu ühinemine

Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ICSU) ja Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) ühinemine loob uue organisatsiooni – Rahvusvaheline teadusnõukogu – edendada teaduse loovust, rangust ja asjakohasust kogu maailmas. See loob teadusele ühtse globaalse hääle, millel on võimas kohalolek kõigis maailma piirkondades ning loodusteaduste (sealhulgas füüsika-, matemaatiliste ja elu-) ja sotsiaalteaduste (sh käitumis- ja majandusteaduste) esindus.

Teadusliku mõistmise tähtsus ühiskonnale pole kunagi olnud suurem, kuna inimkond maadleb planeedil Maa jätkusuutliku ja õiglase elamise probleemidega. Nõukogu kaitseb kogu teaduse loomupärast väärtust ja väärtusi ajal, mil teaduse häält on raskem kuulda võtta. See tugevdab rahvusvahelist, interdistsiplinaarset koostööd ja toetab teadlasi, et aidata lahendada keerulisi ja pakilisemaid globaalset avalikkust puudutavaid küsimusi. See nõustab otsustajaid ja praktikuid teaduse kasutamise kohta ambitsioonikate tegevuskavade, nagu 2015. aastal maailma liidrite poolt vastu võetud säästva arengu eesmärgid (SDG) saavutamisel. Samuti julgustab see avalikkust teadusega tegelema.1. Sissejuhatus


1.2 Kokkuvõte

Visioon, missioon ja põhiväärtused

Nõukogu visioon on edendada teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. Teaduslikud teadmised, andmed ja eksperditeadmised peavad olema kõigile kättesaadavad ning nende eelised peavad olema kõigile kättesaadavad. Teadustöö peab olema kaasav ja õiglane, seda ka teadushariduse ja võimekuse arendamise võimaluste osas.

Missioon on tegutseda teaduse ülemaailmse häälekandjana. See hääl peab olema võimas ja usaldusväärne:

Põhiväärtused, mida nõukogu töös, juhtimises ja partnerlustes järgida, on järgmised:

Missiooni mõistmine

Nõukogu täidab oma missiooni, kutsudes kokku teadusliku asjatundlikkuse ja ressursid, mis on vajalikud juhtrolli pakkumiseks rahvusvaheliste meetmete katalüüsimisel, inkubeerimisel ja koordineerimisel teadusringkondadele ja ühiskonnale prioriteetsetes küsimustes. See suunab oma häält nii väljastpoolt avalikkusele olulise tähtsusega küsimustes kui ka sisemiselt küsimustes, mis toetavad tõhusaid teaduslikke lahendusi, eriti kui on vaja uusi teadmisi, suutlikkust, ressursse või tööviise.

Prioriteetsete tegevuste kavade väljatöötamisel kasutab nõukogu täielikult organisatsiooni liikmete ressursse ning pakub paindlikkust kujutlusvõimeliste, õigeaegsete ja mõjusate projektide ja kampaaniate kavandamiseks ja elluviimiseks. Selle tegevused viiakse ellu koostöös selle liikmete ja peamiste partneritega.


Edu saavutamine

Teadlaste juhtimine visiooni, tunnustatud kogemuste ja erakordsete saavutustega on otsustava tähtsusega nõukogu legitiimsuse, usaldusväärsuse ja kokkukutsumise tagamisel. Nad peavad tagama, et nõukogu keskendub hoolikalt valitud ja veenvale prioriteetide ja projektide kavale, mis käsitleb rahvusvahelise teadusliku ja avaliku tähtsusega küsimusi. Selle päevakorra edukaks täitmiseks on vaja tõhusaid partnerlussuhteid, mis võimaldavad nõukogul toimida ülemaailmselt ühendatud mõjukate ja usaldusväärsete kaastöötajate võrgustiku peamise sõlmena.

Nõukogu ainulaadne koosseis loob olulise aluse organisatsiooni tööle. Liikmete pühendunud kaasatus on nõukogu edu võtmetegur. Nad saavad kasu rahvusvahelistest võimalustest edendada oma prioriteete ja huve, sealhulgas osaleda olulistes rahvusvahelistes teaduslikes vestlustes ja tegevustes ning olla ühenduses võimsate ülemaailmsete võrgustikega.

Nähtavus on samuti võtmetähtsusega. Kaasahaarav ja nutikas suhtlus ja teavitamine toetavad nõukogu tunnustamist mõjuka ülemaailmse häälekandjana. Selle maine ja mõju sõltub ka hästi varustatud peakorteri pädevusest ja suutlikkusest.1. Sissejuhatus


1.3 Sissejuhatus

2017. aasta oktoobris leppisid Taipeis toimunud kohtumisel Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ICSU) ja Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu (ISSC) liikmed ühinemises kokku ning asutasid Rahvusvahelise Teadusnõukogu. Mõlemad nõukogud, mis asutati vastavalt 1931. ja 1952. aastal, on oma eluajal andnud olulise panuse rahvusvahelisse teadusesse. Ühinemisotsus on kooskõlas viimaste aastakümnete teaduse arenguga. See järgneb aastatepikkusele tihenevale koostööle kahe nõukogu vahel ning vastab ühisele ambitsioonile suurendada nende pikaajaliste kohustuste mõju ühiskonna hüvanguks (ICSU) ja "aidata lahendada globaalseid probleeme" (ISSC). ). Ühinemise eesmärk on luua tugev alus teaduse edendamiseks kõigis valdkondades ja kõikjal maailmas ning kaitsta nõukogu olulist rolli inimkonna tuleviku kujundamisel planeedil Maa. Uus organisatsioon ammutab jõudu oma ainulaadsest liikmeskonnast, mis koondab teadusliite ja -ühendusi, akadeemiaid ja teadusnõukogusid.

See dokument sätestab põhimõttelise eesmärgi ja kõrgetasemelise raamistiku uue nõukogu sisulise arengu suunamiseks tulevikku. See sõnastab organisatsiooni visiooni, missiooni ja põhiväärtuste kogumi, näitab, kuidas missiooni on võimalik saavutada ja millised on edu võtmetegurid. Selle soovituste eesmärk on toetada nõukogu liikmete ja juhtkonna loovust, et määrata kindlaks prioriteedid ja projektid, mis on fantaasiarikkad, mõjukad, õigeaegsed ja ülemaailmsel tasandil teostatavad.

Läbivalt dokumendis kasutatakse sõna teadus, mis viitab süstemaatilisele teadmiste organiseerimisele, mida saab ratsionaalselt seletada ja usaldusväärselt rakendada. See hõlmab loodusteadusi (sh füüsika-, matemaatika- ja bioteadusi) ning sotsiaalteadusi
(sealhulgas käitumise ja majanduse) teadusvaldkonnad, mis on uue nõukogu põhifookus, samuti humanitaar-, meditsiini-, tervise-, arvuti- ja tehnikateadused.

Otse sisu juurde