Registreeri

Kuidas saada liikmeks

Kerige alla
Üheskoos edendame teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. Lisage oma hääl ülemaailmsetesse teadusdebattidesse ja saage osa ülemaailmsest teaduse häälest.

Liituge üha suureneva ülemaailmsega liikmelisus mis aitab tugevdada rahvusvahelist teadust ühiskonna hüvanguks, suurendades suutlikkust koondada ja integreerida teaduslikku tipptaset ja teaduspoliitika eriteadmisi kõigist teadusvaldkondadest kogu maailmas. ISC liikmeks saades saab teie asutus osaks ülemaailmsest teaduse häälekandjast.

Liikmekategooriad

Liikmed liituvad ISC-ga institutsioonidena järgmistes kategooriates:

 • Kategooria 1: rahvusvahelised teadusorganisatsioonid, mis on pühendunud teadusdistsipliinide või teadusvaldkondade praktiseerimisele ja edendamisele ning mis on institutsioonid, mis saavad liikmeid ühes piirkonnas mitmest riigist või vähemalt kahe piirkonna riikidest ja mille liikmeid hoiab koos ametlik kokkulepe, põhiseadus või sarnane instrument.
 • Kategooria 2: teaduste akadeemiad, teadusnõukogud või sarnased mittetulunduslikud teadusasutused, mis esindavad riigis, piirkonnas või territooriumil mitmesuguseid teadusvaldkondi või distsipliine.
 • Kategooria 3: muud riiklikud, piirkondlikud või ülemaailmsed organisatsioonid, mis koosnevad peamiselt tegevteadlastest. See hõlmab noorte teadlaste organisatsioone, millel on 1. või 2. kategooria liikmete tunnused.
 • Kategooria 4: muud nõukoguga seotud valdkondades tegutsevad organid, kellele võib anda vaatleja staatuse. Need on eeskätt teaduse edendamise, teaduskommunikatsiooni, teadushariduse, teadusdiplomaatia või teaduse ja poliitika liidesega seotud avalik-õiguslikud või rahvusvahelised organisatsioonid, millega juhatus peab nõukogu huvides suutlikkust vahetult suhelda.

Abikõlblikkuse kriteeriumid

ISC ei paku individuaalset liikmelisust. Ülikoolidel ei ole üldjuhul õigust liikmestaatust taotleda. Kui teie asutus ei vasta abikõlblikkuse kriteeriumidele, kaaluge ISC tegevustes osalemist mõne meie organisatsiooni liikmena liikmed.

ISC kogukonnaga liitudes kohustuvad liikmed toetama ISC väärtusi, järgima ISC-d Põhikiri ja kodukord ning järgida ISC nägemust teadusest kui ülemaailmsest avalikust hüvest ning selle missioonist pakkuda teadusele võimas ja usaldusväärne ülemaailmne hääl. Liikmeid kutsutakse osalema kogukonna üritustel ja tegevustes, olema esindatud ISC-s Üldkoguja suhelda ISC teadusega programmid ja sidusasutused.

Taotluse läbivaatamisel ISC juhatus võtab arvesse järgmisi kriteeriume:

 • Kui taotlev organisatsioon esindab oma valdkonnas teaduslikku tipptaset
 • Kui taotleva organisatsiooni visioon, missioon ja töö on kooskõlas ISC väärtuste ja mittediskrimineerimise põhimõtetega (vt. ISC põhikiri ja kodukord)
 • 1. kategooria ja selle taotlemise korral: kui taotlev organisatsioon on asutatud, sõltumatu, valitsusväline ja rahvusvaheline. Rahvusvahelisi organeid määratleb ISC kui organeid, millega võivad liituda vastavad organisatsioonid kõigis maailma riikides.
 • Kui uus vastuvõtt mõjutab positiivselt erialade tasakaalu ISC liikmeskonnas ega aita kaasa alavaldkondade liigsele killustatusele.
 • Taotleja organisatsiooni üldised eelised ISC kogukonnale.

ISC liikmete kohustused

ISC liikmelisusega liitumisel kohustuvad liikmed täitma järgmisi kohustusi:

 • Toetada ISC väärtusi tipptase ja professionaalsus; kaasatus ja mitmekesisus; läbipaistvus ja terviklikkus; uuenduslikkus ja jätkusuutlikkus;
 • ISC visioonist kinni pidama teaduse kui ülemaailmse avaliku hüve ja selle kohta missioon anda teadusele võimas ja usaldusväärne ülemaailmne hääl;
 • Täitma ISC põhikirja ja kodukorda, eelkõige põhimõte Vabadus ja vastutus teaduses;
 • Sidemete hoidmine ISC kogukonna tegemistega: liikmed peavad osalema kogukonna üritustel ja tegevustes, olema esindatud ISC üldassambleel ning osalema ISC teadusprogrammide ja -organitega;
 • Aastamaksu tasumiseks ISC-le üldkogu määratud skaalal. Praegu määratakse 1. kategooria täisliikmete tasud nende endi liikmemaksudest saadava tulu järgi, samas kui kategooria 2 täisliikmete tasud põhinevad riigi SKT-l. Sidusliikmete tasud on praegu fikseeritud tasu 530 eurot aastas 2022. aastal.

Taotlemise kord

ISC liikmeks astumise avaldus tuleb esitada kirjalikult ISC liikmelisuse kontaktametnikule Anne Thieme (anne.thieme@council.science), esitades:

 • täidetud ja allkirjastatud liikmetaotluse vorm,
 • taotleva organisatsiooni põhikirja (või samaväärse dokumendi) koopia,
 • allkirjastatud kinnitus selle kohta, et taotleja järgib ISC põhikirja ja kodukorda,
 • viimase kolme aasta finantsaruanded.

Kui 1. kategooria liikmeks saamise avalduse esitab rahvusvaheline liit, ühendus või sarnane organ, mis varem kuulus nõukogu olemasolevasse liikmesse, peaks taotleja teavitama asjaomast liiget ja taotlema temalt toetust enne liikmestaatuse taotlemist (Kodukord 8.3).

Kui 2. kategooria liikmeks saamise taotluse esitab organisatsioon riigis, piirkonnas või territooriumil, kus juba on nõukogu liikmed, peaks taotlev organisatsioon teavitama olemasolevat liiget ja taotlema nende toetust enne taotluse esitamist. liikmeks (Kodukord 8.3).

Kõik liikmeks astumise taotlused edastatakse ISC juhatusele, kes otsustab, kas paluda ISC peakorteril teha kindlaks, kas ISC liikmed toetavad avaldust piisavalt. Täisliikmeks saamiseks on vaja toetust vähemalt 12 liikmelt, sealhulgas vähemalt kolmelt 1. kategooria liikmelt ja kolmelt 2. kategooria liikmelt. Sidusliikmeks saamiseks on vaja toetust vähemalt üheksalt liikmelt, sealhulgas vähemalt kolmelt 1. kategooria liikmelt ja kolmelt 2. kategooria liikmelt. Hääleõiguslikel liikmetel on nimetatud taotluse saamisel võimalus taotleda kõigi liikmete elektroonilist hääletamist taotleja liikmelisuse kohta. Kui sellist hääletussedelit ei taotleta, teeb juhatus taotluse kohta otsuse pärast seda, kui on taganud piisava toetuse ISC liikmetelt. Vastulause esitamise korral võib juhatus nõuda kõigi liikmete elektroonilist hääletamist taotleja liikmesuse kohta (Kodukorra punktid 8.4 ja 8.5).

Kõik edukad taotlused jõustuvad pärast selle juhatuse istungjärgu lõppemist, kus need kokku lepiti (Kodukord 8.6).

Kontakt

Võtke ühendust ISC liikmelisuse kontaktametnikuga Anne Thieme (anne.thieme@council.science), kui teil on küsimusi. Kogu teabe leiate ka aadressilt liikmeportaal.


Image by Jamie Templeton Unsplashi korral


Otse sisu juurde