LIRA: 2030. aasta tegevuskava edendamine Aafrika linnades teadmiste ühistootmise kaudu

Aruanne linnaeksperimentide kohta, mida juhivad karjääri alguses Aafrika teadlased LIRA programmis

LIRA: 2030. aasta tegevuskava edendamine Aafrika linnades teadmiste ühistootmise kaudu

Aruandes kirjeldatakse praeguseid näiteid teaduse, poliitika ja ühiskonna koostööst, mida tehakse mitmetes Aafrika linnades transdistsiplinaarsete uuringute kaudu. Kõik need viiakse ellu uurimisprogrammi raames, mida tuntakse kui Agenda 2030 integreeritud teadusuuringud Aafrikas (LIRA 2030 Africa).

Aruanne heidab valgust sellele, mida on vaja säästva linnaarengu kohta Aafrikas teadlaste, poliitikas osalejate, linnapraktikute, erasektori ja kogukondade koostöö kaudu teadmiste koostootmiseks ning millised võimalused ja väljakutsed see kaasatud teadmiste loomise protsess loob. Selles pakutakse välja võimalusi soodsa keskkonna loomiseks ja Aafrika teadlaste suutlikkuse suurendamiseks seda tüüpi teadusuuringute läbiviimiseks.

Käesolevas aruandes kirjeldatud projektid inspireerivad karjääri alustavatel Aafrika teadlastel lootust ületada tavapärased teaduse, poliitika ja ühiskonna vahelised piirid ning teha uuenduslikke, kaasahaaravaid ja asjakohaseid teadusuuringuid, mis lõppkokkuvõttes aitavad kaasa sotsiaalsetele muutustele. Investeerimine transdistsiplinaarsetesse teadusuuringutesse ja koolitusse on ülioluline, et varustada teadlaste järgmine põlvkond mõtteviisi ja tööriistadega, mis on vajalikud tagamaks, et linnateadus on suunatud ümberkujundavatele ja süsteemsetele muutustele Aafrika linnades.

Laadige aruanne alla

Põhisõnumid ja soovitused

 • Linnaprobleemid nõuavad uudseid teadmiste loomise meetodeid. Need peaksid hõlmama sektoreid, valdkondi ja kultuure ning tunnistama linnaarengu keerukust, ebakindlust ja vaidlusi. Teadmiste kaastootmine on rikastav protsess. See annab ruumi dialoogiks, õppimiseks ja koostööks erinevate sidusrühmade vahel. Uurimisrühmad, mis ühendavad erinevate akadeemiliste erialade teadlasi mitteakadeemiliste sidusrühmadega, on paremini varustatud reaalse maailma keerukuse juhtimiseks. See lähenemisviis pakub ka uusi võimalusi kaasamiseks institutsioonide sees ja nende vahel, aidates murda silomentaliteeti ning stimuleerides ülikoolide ja teiste partnerite olemasolevate institutsionaalsete struktuuride ja protsesside ümberkujundamist. Teadmiste kaastootmise kaudu viivad erinevate valdkondade teadlased koos praktikute ja poliitikakujundajatega läbi sektorite ja geograafiliste tasandite uurimistööd ning loovad ja katsetavad ühiselt kohalikke lahendusi, et tuua linnades esile transformatiivseid muutusi.
 • Teadmiste kaastootmine pakub kasu kestliku arengu eesmärkide elluviimisel Aafrika linnades. Koostöö erinevate sidusrühmadega aitab teadlastel paremini mõista kohalikke vajadusi ja huve, saada probleemidest terviklikku arusaama ning koos toota kohapeal põhinevaid teadmisi ja lahendusi. Soodustades uusi kohapõhiseid partnerlussuhteid erinevates sektorites, aitab teadmiste koostootmine kestliku arengu eesmärke kinnitada kohalikus kontekstis ja suurendab kogukondade reageerimisvõimet ülemaailmsele tegevuskavale. Luues sidusrühmadele ruumi oma piirangute ja püüdluste väljendamiseks, soodustab see rühmade paremat osalemist kestliku arengu eesmärkide elluviimisest, kes tavaliselt vaikitakse ja ametlikult kõrvale jäetakse. See muudab teadmiste loomise protsessi kaasavamaks. Tuues kokku võistlevad osalejad ja sektorid, aitab see tuvastada kestliku arengu eesmärkide vahelisi seoseid ja viise nende saavutamiseks. Lõpuks aitab teadmiste ühistootmine kasutada säästva arengu eesmärkide elluviimiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja ressursse.
 • Teadmiste ühistootmisprotsessi täieliku potentsiaali realiseerimine nõuab teadlastelt:
  • Olema strateegiline ja realistlik poliitika ja ühiskonnaga suhtlemisel ning mõtlema hoolikalt läbi, keda ja millises uurimisprotsessi etapis kaasata. LIRA seniste õpingute põhjal on teadmiste loomisel kolm peamist faasi. Igaüks neist aitab koondada erinevat tüüpi teadmisi, edendada õppeasutustevahelist õppimist ja luua valdkonnaüleseid partnerlusi. Need etapid on teadusuuringute kavade ühine raamistik; teadmiste loomise ja kasutamise meetodite kaasprojekteerimine; ning poliitiliste valikute ja muudatuste koosloomine.
  • Veeta aega projekti alguses, et välja selgitada koos töötamise viisid, mõista projektiga seotud individuaalseid huvisid ja luua usaldust.
  • Luua projektimeeskonnale ja partneritele ruumi uurimismeetodite ja -protsesside üle reflekteerimiseks ning vajadusel kohandada neid muutuvate tingimustega.
  • Kuulata tähelepanelikult neid, kes tegutsevad uurimistulemuste põhjal, et mõista nende muresid ja püüdlusi ning luua reaalses maailmas kasulikke teadmisi.
  • Juhtida adekvaatselt sidusrühmade, eriti kohalike kogukondade ootusi.
  • Mõtiskleda kriitiliselt olemasoleva võimudünaamika, üksteise positsioonide ja kogemuste ning ebavõrdsete võimusuhete taastootmise katkestamise viiside üle.
 • Aafrika linnade keerukus ja ainulaadsus tähendab, et Aafrikast pärit Aafrika linnade jaoks on vaja rohkem stipendiume. Aafrika linnaprobleemid erinevad selgelt teiste piirkondade omadest, tuleks rohkem püüda toetada Aafrika uurimisteooriate ja -raamistike väljatöötamist, haarata probleeme ja lahendusi nende konkreetses kontekstis.
 • Akadeemilised institutsioonid ning rahvusvahelised ja riiklikud rahastamisagentuurid peaksid kaaluma Aafrikas soodsa keskkonna loomist teadmiste koostootmiseks, kaasates erinevaid ühiskonnaosalisi. Globaalsed poliitilised protsessid, nagu 2030. aasta tegevuskava, nõuavad teaduse suuremat panust. Kuid rahastamismehhanismide ja akadeemiliste struktuuride kaudu tasustatakse teadmiste kaastootmist endiselt halvasti. Transdistsiplinaarsetele teadusuuringutele pühendumine võib olla riskantne karjääri alustavatele teadlastele. Distsipliinikesksetes institutsioonides on väga vähe võimalusi transdistsiplinaarseks karjääriarenguks. Selle probleemi lahendamiseks oleks vaja struktuurimuutusi institutsioonides, aga ka valitsevas akadeemiliste stiimulite süsteemis ja „avalda või hävi” kultuuris. Teadmiste koostootmise töö mitteakadeemiliste tulemuste, nagu sotsiaalne ja institutsionaalne õpe, suutlikkuse arendamine, poliitika ja avalikkusega kaasamine ning suhete loomine, tunnustamine ja premeerimine soodustaks lahendustele suunatud uurimistööd. Samuti oleks kasulik luua rohkem eelretsenseeritavaid ajakirju, mis keskenduvad transdistsiplinaarsete uuringute avaldamisele. Lisaks tuleb Aafrika ülikoolide ja linnadevahelise koostöö, teadmiste vahetamise ja õppimise eeliste täielikuks realiseerimiseks eemaldada haldustõkked, mis takistavad vahendite ülekandmist asutuste vahel ja piiriüleselt. 

  Rahastamismehhanismid peaksid hõlmama ka ressursse tegevusteks, mis ei pruugi olla teadusuuringutega otseselt seotud. Need võivad hõlmata transdistsiplinaarsete uuringute suutlikkuse suurendamist, avalikkuse ja poliitika kaasamist, suhtlust ja võrgustikke ning kogukonna loomist. Kursused teadmiste koostootmise, uurimistöö kasutuselevõtu, suhtluse arendamise, samuti läbirääkimisoskuste ja läbirääkimisoskuste kohta tuleks käsitleda bakalaureuse- ja magistriõppe osana. See valmistaks järgmise põlvkonna teadlasi ette tegutsema teadmiste vahendajatena ja juhtima suhtlemist erinevate sidusrühmadega, ületades lõhe teaduse, poliitika ja ühiskonna vahel ning soodustades sektoritevahelist koostööd linnaprobleemide lahendamisel.
 • Teadusliku suutlikkuse suurendamine – eriti järgmise põlvkonna teadlaste seas – säästva linnaarengu alaste teadmiste koostootmiseks on pidev ja pikaajaline protsess. Praegune lähenemine teadusuuringute ja suutlikkuse suurendamise rahastamisele on aga lühiajaline ja projektipõhine. See ei toeta jätkusuutlikkuse alaste teadmiste kogumist ja rakendamist. Samuti ei võimalda see jälgida kaastoodetud teadmiste tulemusi. Samuti takistab see teaduse, poliitika ja ühiskonna vahel loodud suhete ja partnerluste säilimist aja jooksul. See vähendab usalduse ja partnerluse loomisesse tehtavate investeeringute mõju ning jätab osalejatele tunde, et nad ei saavuta täielikult seda, mida nad kavatsesid teha. Ilma transdistsiplinaarsete teadusuuringute pikaajalise rahastamiseta võivad teadlased ja teised sidusrühmad pärast projekti lõppemist oma erialade ja valdkondade juurde tagasi pöörduda. See muudab Aafrika linnaarengu väljakutsete lahendamise integreeritud lähenemisviisi saavutamise keeruliseks.

Projekti videod


Laadige aruanne alla

Otse sisu juurde