Història: ICSU i canvi climàtic

Des de la dècada de 1950, el Consell Internacional de la Ciència (ICSU) ha tingut un paper pioner en el desenvolupament de la ciència del clima a nivell internacional, principalment generant mecanismes per orientar i complementar la recerca realitzada a nivell nacional.

En les últimes dècades, la ciència del clima ha requerit una col·laboració internacional entre investigadors a una escala sense precedents, juntament amb la col·laboració a nivell intergovernamental. La contribució de l'ICSU ha estat crucial per definir els temes científics, facilitar el consens sobre les prioritats de recerca i convocar col·laboracions que han sustentat la recerca. Paral·lelament, l'ICSU també ha treballat incansablement per iniciar i donar suport a mecanismes d'investigació climàtica innovadora per arribar als responsables polítics en alguns casos, donant lloc a canvis importants en el desenvolupament de polítiques.

Fins a mitjans de la dècada de 1950, la cooperació internacional entre científics de diversos camps amb interès pel clima era força limitada. Amb l'ICSU va sorgir una oportunitat per ampliar aquesta cooperació Any Geofísic Internacional (IGY) el 1957–58, que va reunir científics de més de 60 països per participar en una sèrie d'observacions coordinades de fenòmens geofísics. Tot i que els gasos d'efecte hivernacle no eren la seva prioritat clau, l'IGY va proporcionar finançament per iniciar les mesures sistemàtiques del diòxid de carboni (CO2) atmosfèric. Aquest treball va ser realitzat per Charles David Keeling a una base de Mauna Loa a Hawaii. El 1961, Keeling va produir dades que mostraven que els nivells de diòxid de carboni estaven augmentant constantment en el que es coneixia com la "Corba de Keeling".

Després de l'èxit de l'IGY, l'Assemblea General de les Nacions Unides va convidar formalment l'ICSU a treballar juntament amb el Organització Meteorològica Mundial (OMM) en el desenvolupament d'un programa d'investigació sobre ciència atmosfèrica. L'ICSU i l'OMM van designar un comitè per planificar un nou programa d'investigació que es va convertir en el Global Atmospheric Research Program (GARP) l'any 1967. L'objectiu era entendre la predictibilitat de l'atmosfera i ampliar el rang de temps de les previsions meteorològiques diàries a més de dues setmanes.

Un dels principals èxits del GARP va ser el reconeixement precoç de la nova ciència que es podria fer amb satèl·lits per a l'observació global contínua de la Terra i amb ordinadors per modelar la circulació de l'atmosfera global. A la dècada de 1970, va produir diversos experiments i resultats de col·laboració visionaris, en particular el GARP Atlantic Tropical Experiment (GATE) el 1974. GATE va oferir nous coneixements sobre les maneres en què s'organitzen els sistemes meteorològics tropicals i els seus vincles amb la circulació tropical global i les variacions de la superfície. temperatura i altres propietats de l'oceà. L'Experiment Tropical de l'Atlàntic va donar lloc a l'Experiment meteorològic global de gran èxit l'any 1979, que va implicar més de 140 països, que va establir les bases científiques per al redisseny de la Vigilància meteorològica mundial operativa de l'OMM. El GARP, juntament amb altres iniciatives, va impulsar el desenvolupament de l'agenda de la ciència del clima.

El 1978, l'ICSU, l'OMM i la Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (PNUMA) va organitzar un taller internacional sobre qüestions climàtiques a Laxenburg, prop de Viena, on els participants van planificar un taller pioner. Conferència Mundial del Clima per al 1979. El seu mode d'organització va ser crucial, establint un estàndard per a molts esforços posteriors. La participació va ser per invitació, majoritàriament científics i alguns funcionaris del govern. Els organitzadors de la conferència van encarregar un conjunt de documents de revisió que inspeccionaven l'estat de la ciència del clima. Aquestes van ser distribuïdes, discutides i revisades. Després, més de 300 experts de més de 50 països van venir a Ginebra el 1979, van examinar l'evidència científica, van confirmar la importància a llarg termini dels nivells de CO2 atmosfèric per al clima global i van demanar l'establiment d'un programa climàtic per dret propi.

Els representants del govern a l'OMM i el lideratge científic de l'ICSU van fer cas del consell i el 1979 van llançar un Programa Mundial del Clima (WCP) amb diverses branques, inclosa la Programa Mundial d'Investigació Climàtica (WCRP), que va ser el successor de GARP. El WCRP té els objectius generals de determinar fins a quin punt es pot predir el clima i l'abast de la influència humana sobre el clima.

Al llarg de les dècades, WCRP va establir un programa innovador d'investigació internacional i interdisciplinària que ha produït alguns avenços importants en la ciència del clima. Els èxits notables inclouen l'establiment de bases físiques per entendre i predir els esdeveniments d'El Niño, models climàtics millorats com a base per a la investigació i les avaluacions internacionals, i mesures integrals de camp i el desenvolupament de conjunts de dades climàtiques observacionals regionals i globals que condueixin a una millor comprensió dels processos climàtics clau. .

El 1985, l'ICSU, juntament amb l'OMM i el PNUMA, va organitzar una important conferència sobre l'"Avaluació del paper del diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle en les variacions climàtiques i els impactes associats" a Villach (Àustria). Els científics d'aquesta conferència van acordar que els gasos d'efecte hivernacle podrien escalfar la Terra en diversos graus, amb greus conseqüències. Les troballes científiques del grup van ser resumides pel Comitè Científic sobre Problemes del Medi Ambient (SCOPE) iniciat per l'ICSU en un informe seminal "L'efecte hivernacle, el canvi climàtic i els ecosistemes". Aquesta va ser la primera avaluació internacional exhaustiva de l'impacte ambiental dels gasos d'efecte hivernacle atmosfèrics. L'informe SCOPE, juntament amb la conferència de Villach, va ser el primer a afirmar que es produiria un "escalfament substancial" com a conseqüència d'una duplicació de CO2, per assenyalar que els augments de CO2 "eren atribuïbles a les activitats humanes", per recomanar una varietat de accions polítiques específiques, i instar passos més significatius cap a la cooperació internacional en temes de canvi climàtic, demanant als governs que reconeguin que el canvi climàtic futur es podria frenar amb l'atenció a les polítiques relatives a l'ús de combustibles fòssils, la conservació d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'informe va demanar als governs que consideressin accions positives, fins i tot una "convenció global" per prevenir l'escalfament global massa. La ciència del clima, en definitiva, ja no era només una qüestió de científics. L'informe SCOPE també va donar forma a les recomanacions de l'Informe Brundtland de 1987 "El nostre futur comú" sobre l'acció per protegir el clima de la terra.

La conferència de Villach va demanar que l'ICSU, l'OMM i el PNUMA establissin un grup de treball sobre gasos d'efecte hivernacle i asseguressin que es fes una avaluació científica periòdica. Això va portar a la creació d'un grup assessor sobre gasos d'efecte hivernacle (AGGG), nomenat per ICSU/OMM/PNUMA. Aquest grup va organitzar tallers internacionals i va produir diversos informes sobre les implicacions polítiques de la ciència del clima emergent.

AGGG es pot veure com un antecedent del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic. Els responsables polítics començaven a entendre les greus implicacions a llarg termini de les troballes científiques i van concloure que l'AGGG havia de ser substituïda per un nou grup oficial independent sota el control directe dels representants designats per cada nació. En resposta a aquesta sol·licitud, l'OMM i el PNUMA van crear conjuntament el Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) el 1988, amb l'encàrrec de fer un balanç regular de la ciència amb finalitats governamentals i examinar les opcions per respondre al canvi climàtic induït per l'home. La creació de l'IPCC va proporcionar la base institucional per a un examen més centrat i millor coordinat de les interaccions ciència-política necessàries a nivell internacional. Bert Bolin, membre de l'AGGG i autor de l'informe SCOPE, va ser nomenat primer president de l'IPCC.

Al llarg de la dècada de 1980, es va acumular evidència que el canvi climàtic era una part d'un fenomen més ampli, el canvi global, que requeria una visió científica encara més àmplia i creava connexions entre geofísica, química i biologia. Aquesta presa de consciència finalment va portar al llançament de l'ICSU patrocinat Programa Internacional Geosfera-Biosfera (IGBP) a l'Assemblea General de l'ICSU l'any 1986. L'IGBP es va crear per abordar la Terra com un sistema de fenòmens que interactuen globalment i per entendre els processos físics, químics i biològics que regulen aquest sistema, els canvis que es produeixen en aquests processos i el paper de activitats humanes en aquests canvis.

Com a continuació de l'èxit de la Conferència de 1979 que va portar a la creació del WCRP, l'ICSU i l'OMM van patrocinar una segona Conferència Mundial sobre el Clima a Ginebra l'octubre de 1990. Aquesta Conferència va suposar una fita més en el reconeixement de la realitat del canvi climàtic. Va rebre el primer informe d'avaluació de l'IPCC. Un capítol clau sobre un pla d'acció científic per millorar la predicció del canvi climàtic global va ser coautor dels presidents del WCRP i de l'IGBP.

La publicació de l'IPCC Primer informe d'avaluació el 1990 va impulsar els governs a negociar la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), que estava preparada per a la signatura a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament (UNCED) de 1992, també coneguda com la "Cimera de la Terra", a Rio de Janeiro. .

L'IPCC Segon informe d'avaluació de 1995 va proporcionar un important material extret pels negociadors en el període previ a l'adopció del Protocol de Kyoto a la CMNUCC el 1997. El WCRP i l'IGBP van tenir un paper clau en la coordinació de la investigació que va ser avaluada per l'IPCC.

Aquest text està extret del fulletó "El Consell Internacional per a la Ciència i el Canvi Climàtic: 60 anys facilitant la investigació i la política d'informació sobre el canvi climàtic", disponible per descarregar a continuació.


[related_items ids="766″]

Anar al contingut