Naised juhtimises: soolise võrdse esindatuse käsitlemine politoloogias

Võitlemine soolise ebavõrdsuse struktuursete juurtega on ÜRO 5. säästva arengu eesmärgi saavutamisel hädavajalik. Rohkemate naisjuhtide mõjuvõimu suurendamine erinevates piirkondades ja erialadel ei tugevda ja kiirendab mitte ainult teadusuuringuid, vaid ka poliitikat ja seadusandlust. Rahvusvahelise Politoloogiateaduste Assotsiatsiooni (IPSA) asepresident ja soo ja mitmekesisuse eriesindaja professor Yasmeen Abu-Laban (Alberta ülikool, Kanada) räägib IPSA algatustest soolise võrdse esindatuse tagamiseks politoloogia valdkonnas.

Naised juhtimises: soolise võrdse esindatuse käsitlemine politoloogias

 "Kuna rohkem naisi panustavad poliitikateaduste juhtimisesse ja ülesehitamisse rahvusvahelisel tasandil, on ka teooriad, meetodid ja uurimisküsimused veelgi laienenud ning selle tulemusena on laienenud ka meie kollektiivsed teadmised ja arusaam maailmast," ütleb professor Yasmeen Abu-Laban. Asepresidendina Rahvusvaheline Poliitikateaduste Assotsiatsioon (IPSA) on Abu-Labanil eriline vastutus assotsiatsioonis soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse käsitlemise eest. IPSA, mis koondab üle 3,000 liikme kõigist politoloogia valdkondadest, on luua kaasav ja globaalne politoloogiakogukond, milles kõik saavad osaleda. Selle saavutamiseks on naiste kaasamine ülioluline. Viimase 20 aasta jooksul teatab IPSA uhkusega naiste osakaalu märkimisväärsest kasvust 20.3%-lt 37.5%-le.

Yasmeen Abu-Laban

Abu-Labani sõnul saab institutsioonides teha palju asju, et paremini tagada naiste ja teiste ajalooliselt marginaliseeritud rühmade võrdsus, mitmekesisus ja kaasatus. IPSA mängis juhtrolli varsti pärast selle moodustamist 1949. aastal, rahastades 1955. aastal tehtud uurimistööd. Maurice Duverger käsitleb naiste poliitilist osalust. Hiljuti on IPSA koostanud rea soolise võrdõiguslikkuse jälgimise aruandeid, millest igaüks vaatleb distsipliini läbi soolise objektiivi. Kõige hiljutisem aru2017. aastal avaldatud väljaandes vaadeldakse sugu ja muid mitmekesisuse vorme ning kui varasemates aruannetes keskenduti soolise lõhe arengule, siis 2017. aasta väljaandes tuvastati mitu parimat tava nende probleemide lahendamiseks.

Need seirearuanded ei hõlma mitte ainult IPSA suundumusi, vaid kogu distsipliini rahvusvaheliselt. Riiklike riigiteaduste ühenduste poolt üle maailma läbi viidud heade tavade jagamine on oluline samm teistele institutsioonidele naiste ja vähemuste paremaks esindamiseks eeskuju andmisel. 2019. aastal võttis IPSA vastu oma esimese soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse strateegiline plaan, mille eesmärk oli tagada, et reeglid ja protseduurid, mida järgitakse organisatsiooni kõigil tasanditel ja selle tegevuses, edendaksid jätkuvalt keskkonda, mis toetab kõigi maailma politoloogide esindatust ja osalust.

"Kuna rohkem naisi panustavad poliitikateaduste rahvusvahelisel juhtimisel ja ülesehitamisel, on ka teooriad, meetodid ja uurimisküsimused veelgi laienenud ning selle tulemusena on laienenud ka meie kollektiivsed teadmised ja arusaam maailmast."

Yasmeen Abu-Laban, IPSA asepresident ja soo ja mitmekesisuse eriesindaja

Kui politoloogia kui distsipliin oli ajalooliselt meeste pärusmaa, siis tänapäeval moodustavad naised kolmandiku elukutsest maailmas. „Sooline võrdõiguslikkus seisneb võimaluste võrdsustamises ja sotsiaalteaduse vallas võib see avaldada mõju ka teadmiste tootmisele. Et olla esinduslik, eeldame, et erialaga seotud institutsioonidel oleks juhtivatel kohtadel ka naisi,“ ütleb Abu-Laban. Naised Rahvusvahelises Politoloogiateaduste Assotsiatsioonis endas on juhirollides väga hästi esindatud – praegune president, professor Marianne Kneuer ja praegune tegevdirektor dr Kim Fontaine-Skronski on mõlemad naised ning 40% ühingust tervikuna on mida esindavad naised.


Rahvusvaheline Teadusnõukogu oma Tegevuskava Teaduse kui ülemaailmse avaliku hüve edendamine, on välja toonud vajaduse muuta teadussüsteeme, mis peavad suutma pidevalt kohaneda teadmiste, tehnoloogia ja ühiskondlike normide muutustega. ISC arendab oma projekti Sooline võrdõiguslikkus teaduses: teadlikkusest transformatsioonini koos selliste partneritega nagu Sugu SITES, Akadeemiatevaheline partnerlus ja Ülemaailmne Teadusnõukogu.  Rahvusvahelisele naistepäevale eelnevatel nädalatel keskendume sooteadlikkusele, tõstes esile saavutusi, väljakutseid ja algatusi soolise võrdõiguslikkuse tagamisel teaduses ja valdkondadeüleselt.


Foto tehtud 2018. aasta IPSA maailmakongressil IPSA kaudu Flickris.

Otse sisu juurde