Teabe ja andmete ajutine strateegiline koordineerimiskomitee (SCCID aruanne)

Kokkuvõte ICSU nägemus tunnistab selgesõnaliselt andmete ja teabe väärtust teadusele ning rõhutab eriti tungivat nõuet universaalse ja võrdse juurdepääsu järele kvaliteetsetele teadusandmetele ja teabele. Teadusandmete ja -teabe universaalne avalik domeen muudab nii teadust kui ka ühiskonda. Teabe strateegiline koordineerimiskomitee […]

kokkuvõte

ICSU nägemus tunnistab selgesõnaliselt andmete ja teabe väärtust teadusele ning rõhutab eriti tungivat nõuet universaalse ja võrdse juurdepääsu järele kvaliteetsetele teadusandmetele ja teabele. Teadusandmete ja -teabe universaalne avalik domeen muudab nii teadust kui ka ühiskonda.

Teabe ja andmete strateegiline koordineerimiskomitee on koostanud vahearuande, mis sisaldab 14 soovitust, et parandada teaduse jaoks üldist ja võrdset juurdepääsu andmetele ja teabele. Need 14 soovitust on esitatud allpool kokkuvõttena.

ICSU peaks tagama, et liikmesriikide liikmed ja liidu liikmed võtaksid kasutusele käesoleva aruande lisas B esitatud parimate tavade juhendi kas oma andme- ja teabekomiteede või komisjonide kaudu (kui need on olemas) või iseseisvalt. ICSU peaks ka tagama, et juhendit järgiksid kõik uued ICSU projektid ja programmid.
ICSU peaks looma foorumi, et uurida ja lõpuks kokkuleppele jõuda kõigi avatud juurdepääsu raames kasutatavate terminite osas.
ICSU peaks kasutama OECD suuniseid, milles on juba kaudselt kokku leppinud 33 tema liikmesriiki ja mis on pakkunud üldise raamistiku mitmele olemasolevale distsipliinipõhisele andmetele juurdepääsu ja jagamise poliitikale, mis on aluseks foorumile, kus arutada ja kokku leppida. ICSU liikmesriikide liikmete seas.
ICSU peaks aktiivselt suhtlema igasuguste kirjastajatega, raamatukogude kogukonna ja teadlastega, et dokumenteerida ja edendada kogukonna parimaid tavasid täiendavate materjalide käsitlemisel, andmete avaldamisel ja andmete asjakohasel viitamisel. 2011. aasta septembris Kyotos toimuv WDS-i konverents on selle tegevuse jaoks väga mugav lähtepunkt.
CODATA peaks oma 2012. aasta iga kahe aasta tagant toimuva konverentsi teemana kaaluma, kuidas andmeteadus saab toetada ICSU ülemaailmse jätkusuutlikkuse maasüsteemide uurimise peamise algatuse ja 2012. aasta märtsiks kavandatud ICSU globaalsete keskkonnamuutuste programmide korraldatud konverentsi Planet under Pressure teaduseesmärkide saavutamist. Londonis.
Soovitame uues ja elulises andmeteaduse valdkonnas arendada ülikooli tasemel haridust, võttes lähtekohana käesoleva aruande lisas sisalduva õppekava.
Nii CODATA kui ka World Data System iga kahe aasta tagant toimuvad konverentsid peaksid hõlmama foorumeid andmespetsialistidele, et jagada kogemusi erinevate teadusvaldkondade lõikes.
Kui WDS on täielikult loodud, peaks see suurendama andmekeskuste ja nende andmehaldusprotseduuride nähtavust teadusringkondades.
Soovitame analüüsida salvestusmudeleid ja -vahendeid, sh võimalust luua digitaalsete deposiitide raamatukogudega analoog.
ICSU peaks paremini ära kasutama CODATA-s, WDS-is ja selle teadusliidu liikmetes juba olemasolevaid andmestandardite alal, et aidata määratleda ja säilitada kõrgetasemelisi andmestandardeid, mis vastavad nii distsipliininõuetele kui ka üldistele teaduse koostalitlusvõime standarditele.
ICSU peaks välja töötama parema mehhanismi teadusliku vaatenurga lisamiseks üldistesse standardiorganisatsioonidesse, nagu ISO, OGC, IEEE ja World Wide Web Consortium. ICSU perekonnas on olemas sobivad teadmised, kuid need on teadusliitude vahel koordineerimata hajutatud.
Soovitame ICSU-l kasutada kooskõlastatult CODATA-t, WDS-i ning riiklikke ja liidu liikmeid, et parandada juurdepääsu andmetele ja teabele majanduslikult vähem arenenud riikides.
ICSTI peaks laiendama oma olemasolevat dialoogi erasektoriga, et kaasata nii rohkem äriettevõtteid kui ka rohkem ICSU riiklikke ja liidu liikmeid, et uurida, kuidas teadus ja kaubandus saaksid andmeid ja teavet vastastikuse kasu saamiseks kasutada.
WDS peaks olema teadusuuringutega seotud tegevuste loomulik kodu ja peaks töötama koos CODATA-ga, et suurendada teadlaste andmete ja teabehalduse nähtavust.


Otse sisu juurde