Registreeri

Aruanne

Lõplik hindamisaruanne: LIRA 2030 Aafrika

Kuue aasta pärast on LIRA 2030 programmi kaudu loodud teadmised ja andmed ulatuslikud. Lõpetamisel hindas programmi sõltumatu komisjon.

Käivitati 2016is LIRA 2030 Aafrika programm (Lsöömine Iintegreeritud Rotsima Agenda 2030) on olnud ainulaadne ISC teadusuuringute rahastamisprogramm, mis on suurendanud Aafrikas karjääri alustavate teadlaste suutlikkust teha transdistsiplinaarseid uuringuid ja anda teaduslikku panust Agenda 2030 elluviimisse Aafrika linnades. Soodustades uusi partnerlussuhteid erinevate sidusrühmade ja sektorite vahel, on 28 LIRA projekti aidanud kinnistada säästva arengu eesmärgid kohalikus kontekstis ning suurendanud kohalikku omavastutust ja kogukondade reageerimisvõimet ülemaailmsele tegevuskavale.

2022. aastal määras Rahvusvaheline Teadusnõukogu valikulise protsessi kaudu hindamiskomisjoni, et viia läbi programmi sõltumatu läbivaatamine. LIRA 2030 Aafrika lõplik hindamine viidi läbi ajavahemikus september 2022 kuni veebruar 2023 ja andis valgust sellele, mida on vaja kvaliteetsete, integreeritud ja lahendustele orienteeritud säästvat arengut käsitlevate teadusuuringute tugevdamiseks Aafrika linnades. 

LIRA 2030 Aafrika: lõplik hindamisaruanne

Vilsmaier, U., Major, TE, Merçon, J., van Breda, J. ja I. Bueno (2023): LIRA 2030 Aafrika. Lõplik hindamisaruanne. Responsive Research Collective: Cully.

Hindamise on läbi viinud rahvusvaheline hindajate meeskond Responsive Research Collective pärit Aafrikast, Ladina-Ameerikast, Euroopast ja Austraaliast. LIRA programmi vaimus valis hindamismeeskond dialoogilise ja kujundava lähenemise, et jätkata akadeemiliste teadlaste, erinevatest sektoritest ja kogukondadest pärit uurimispartnerite ning programmi elluviijate kogemustest õppimist. Mitmeastmelise segameetodite disainiga, mis võimaldas õppimist koos ja eest kõigi kaasatud rühmade esindajad õppimise ajal Alates Loodi LIRA 2030 kogemused, usaldusväärsed ja tõenduspõhised tulemused ning töötati välja soovitused, et toetada tulevasi transdistsiplinaarseid teadusuuringuid säästva arengu alal Aafrikas.

LIRA järgis ainulaadsel, inspireerival ja edukal viisil mitmeid eesmärke, et suurendada suutlikkust ja tugevdada säästva arengu integreeritud teadusuuringuid teaduse, ühiskonna ja poliitika liideses Aafrika linnades. LIRA programmi eripäraks on olnud panustada Agenda 2030 eesmärkide saavutamisse, kombineerides teadusuuringuid transdistsiplinaarse uurimistöö kaudu transformatiivse tegevusega. Hindamise käigus hinnati, kuidas LIRA 2030 on programmi eesmärkidega võrreldes toiminud. Täpsemalt oli hindamise eesmärk tuvastada LIRA projektide peamisi saavutusi ja väljakutseid soodustavad tegurid ning välja selgitada, kuidas programmi struktuur ja programmitasandi tegevused nendele kaasa aitasid. Lisaks analüüsiti programmi jätkuvat mõju LIRA stipendiaatidele ning transdistsiplinaarsete uuringute ühiskondlikke mõjusid projekti kontekstis ja kaugemalgi. Erilist rõhku pandi teaduskoostöö ja teadmiste koostootmise tugevdamisele, transdistsiplinaarse jätkusuutlikkuse uurimise institutsionaalsetele tingimustele ja transdistsiplinaarsuse koolitustele, mis võtavad arvesse kontekstitingimusi ja erivajadusi.

LIRA 2030 aitas oluliselt kaasa transdistsiplinaarse jätkusuutlikkuse uurimise suutlikkuse suurendamisele Aafrikas ja jätkusuutmatute olukordade parandamisel Aafrika linnades. Lisaks pakkus LIRA 2030 programmikeskkond – Euroopa rahastaja arengukoostöö sektorist, programmi ellu viivad juhtivad rahvusvahelised ja Aafrika teadusasutused ning transdistsiplinaarseid jätkusuutlikkuse uuringuid läbi viivad teadlased ja kaastöötajad Aafrika mandrilt – erilise õppimisvõimaluse dekoloniseerimisel. teadustöö ja rahvusvaheline koostöö ning erinevate teadmis-, tegutsemis- ja olemisviiside väärtustamine. LIRA 2030 on teistele väga väärtuslik allikas, millest õppida:

  • piisavaid rahastamisskeeme välja töötavatele rahastajatele;
  • programmi rakendavatele institutsioonidele, et õppida koostama transdistsiplinaarseid jätkusuutlikkuse uurimisprogramme;
  • teadlastele, eelkõige karjääri alustavatele teadlastele, et saada ülevaade selliste teadusuuringute potentsiaalist ja valmistuda nende väljakutseteks;
  • teaduspartneritele erinevatest sektoritest ja kogukondadest, et valmistuda koostööks teaduse, ühiskonna ja poliitika vahel;
  • ülikoolide administraatoritel kohandada institutsionaalseid keskkondi, et need toetaksid paremini transdistsiplinaarset jätkusuutlikkuse uurimist; ja
  • transdistsiplinaarse uurimistöö koolitajatele.

Lugege kahte LIRA 2030 Aafrika aruannet:

Kuue aasta pärast on LIRA projektide kaudu kogutud teadmised ja andmed ulatuslikud ning need ei paku mitte ainult akadeemilist huvi, vaid on olulised ka kohalikele kogukondadele ja poliitikakujundajatele. Kõik LIRA projektides käsitletavad teemad on 2030. aasta tegevuskava kesksel kohal. LIRA projektid on näide globaalsete tegevuskavade tõlkimisest kohalikul tasandil. Soodustades uusi kohapõhiseid partnerlussuhteid erinevates sektorites, on LIRA projektid aidanud kinnistada säästva arengu eesmärgid (SDG) kohalikus kontekstis ning suurendanud kogukondade kohalikku vastutust ja reageerimisvõimet ülemaailmsele tegevuskavale. 

Otse sisu juurde