Registreeri

Põhikirjad ja eeskirjad

ISC sponsorlus- ja kinnituspoliitika

Esitage oma taotlus ISC heakskiidu või ISC sponsorluse saamiseks, täites alloleva vastava veebivormi.

Väljastpoolt algatatud tegevuse ISC toetust võib sõltuvalt kaasatud toetuse tasemest liigitada sponsorluseks või toetuseks. Palun esitage oma taotlus ISC toetuse või sponsorluse saamiseks üritusele, tegevusele või muule algatusele, täites alloleva vastava taotlusvormi.

Kaasa ISC sponsorlus- ja kinnituspoliitika

ISC sponsorlus- ja kinnituspoliitika


1. Sissejuhatus

1.1 Rahvusvahelise teadusnõukogu (ISC) ülesanne on olla teaduse ülemaailmne häälekandja ja edendada teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. ISC võib sponsoreerida või toetada oma liikmete, sidusasutuste või muude organisatsioonide algatatud tegevusi, mis sobivad kokku tema üldise visiooni ja missiooni, strateegilise suuna ja eesmärkidega. ISC sponsorlus- ja kinnituspoliitika sätestab sellise toetuse tingimused ja viisid.

2. ISC sponsorluse ja heakskiitmise põhimõtted

2.1 ISC sponsoreerib või toetab ainult selliseid projekte, üritusi ja tegevusi, mis:

  • On kooskõlas oma missiooni, väärtuste ja prioriteetidega.
  • Need on olulised paljudele ISC liikmetele üle distsiplinaar- ja geograafiliste piiride.
  • Tehke jõupingutusi, et kaasata osalejate ja publiku geograafilist, distsipliini, soolist ja vanuselist jaotust.

2.2 Organisatsioonid, kes taotlevad või kutsuvad ISC sponsorlust või kinnitust, peavad vastama ISC sotsiaalse, keskkonna- ja ettevõtte vastutuse standarditele.

3. Toetuse tasemed

3.1 Väljastpoolt algatatud tegevuse ISC toetust võib sõltuvalt toetuse tasemest liigitada sponsorluseks või toetuseks.

3.1.1 'ISC sponsorlus' on määratletud kui ISC aktiivne osalemine teise organisatsiooni või organisatsioonide algatatud tegevuses.

Sponsorlus võib hõlmata ISC sekretariaadi ja/või juhatuse liikmete või ISC delegaatide tagasihoidlikku kuni ulatuslikku kaasamist tegevuse väljatöötamisse, juhtimisse, juhtimisse ja potentsiaalsesse elluviimisse.

Sponsoreeritud tegevused võivad hõlmata ISC rahalist või mitterahalist panust.

3.1.2 'ISC kinnitus" on määratletud kui ISC nominaalne osalemine väärt tegevuses, mis on oluline ISC missiooni jaoks ja millega ISC soovib olla seotud, näiteks rahvusvaheline aasta või ülemaailmne aruanne. Põhimõtteliselt kinnitab ISC ainult ühe rahvusvahelise aasta aastas.

Kinnitamine ei tähenda ISC aktiivset rolli ega otsest mõju tegevuste väljatöötamisel ja elluviimisel ning ISC rahalist panust ei anna.

4. ISC sponsorluse või kinnituse taotlemise protsess

4.1 Organisatsioonid, kes taotlevad ISC sponsorlust või toetust, peavad täitma vastava veebivormi Ettepanek ISC sponsorluseks or Ettepanek ISC kinnitamiseks allpool.

4.2 ISC sponsorluse või toetuse taotlused tuleks ideaalis esitada ISC sekretariaadile vähemalt kuus kuud enne kavandatud üritust.

4.3 Otsused taotluste kohta teeb sekretariaat, konsulteerides asjaomaste juhatuse või alaliste komiteede liikmetega. Sponsorlustaotlused, eriti need, mis hõlmavad rahastamist, võivad nõuda juhatuse heakskiitu.

4.4 Taotluse menetlemise aeg ei kesta tavaliselt üle ühe kuu.

5. Hindamiskriteeriumid

5.1 ISC sponsorluse või toetuse taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

a) tegevuse teaduslik kvaliteet ja olulisus, sealhulgas asjaomaste ekspertide ja muude sponsorite õigeaegsus ja asjakohasus;
b) algatuse asjakohasus ISC missiooni ja strateegiliste prioriteetide jaoks;
c) Asjakohasus ISC liikmete jaoks valdkondade (perede) lõikes ja piirkondades;
a) mitmekesisuse ja kaasatuse kaalutlused;
b) keskkonnasäästlikkuse kaalutlused;
a) ISC toetuse tähtsus (seoses muude toetusallikatega) ja ISC-lt taotletava toetuse liigi asjakohasus (sealhulgas rahalise toetuse suurus);
b) ISC tunnustamise ning väljundite levitamise ja juurdepääsetavuse plaanid.

5.2 Lisaks hindab ISC taotlusi seoses olemasolevate ISC ressurssidega.

6. Tunnustus ja intellektuaalomand

6.1 ISC sponsorlust või toetust mis tahes tegevusele tuleb asjakohasel viisil tunnustada, näiteks veebilehtedel, avalikkusega suhtlemisel ja tegevusega seotud kirjanduses. ISC toetus peab olema nähtavalt ja asjakohaselt tunnustatud, sealhulgas kõigis seotud digitaalsetes või trükitud materjalides.

6.2 Mis tahes tegevusest tulenevad väljundid kuuluvad algatava(te) organisatsiooni(te)le. Vajadusel peab ISC-l olema õigus väljundi kavandite üle vaadata.

6.3 Algatanud organisatsioon(id) tohivad tegevusele viidates kasutada ainult ISC nime ja logo.

6.4 ISC nime või logo volitamata kasutamine muudab ISC ja algatava organisatsiooni vahelise lepingu kehtetuks.

7. Konfidentsiaalsus

7.1 Algatanud organisatsioon (organisatsioonid) ja tema partnerid peavad hoidma konfidentsiaalsust seoses ISC andmetega, millega ta kokku puutub, ja saadud ISC panuse (rahalise või mitterahalise) osas.

7.2 Organisatsioonid, kes taotlevad ISC tuge, peavad tagama nende kokkupuutuvate ISC andmete turvalisuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomand, omandiõigusega kaitstud teave ja konfidentsiaalne teave.

8. ISC toetuse lõpetamine

8.1 ISC sponsorlus või toetamine lõpetatakse algatuse lõppedes, kui ISC ei otsusta teisiti.

➡ Veebivorm: Ettepanek ISC kinnitamiseks

Märkus. ISC-lt tegevusele kinnituse taotlemine tähendab, et teie organisatsioon ja kõik kõnealuse tegevuse ametlikud sponsorid vastavad ISC sotsiaalse, keskkonna- ja ettevõtte vastutuse standarditele.

👉 Vaata ISC jätkusuutlikkuse põhimõtted
👉 Vaata ISC korruptsiooni- ja rahapesuvastane poliitika


Selle vormi täitmiseks lubage oma brauseris JavaScript.

1. JAGU: KONTAKTANDMED

Kontaktisiku nimi
Kontaktisiku asutuse aadress

2. JAGU: KINNITAMISE TAOTLUSE PÕHJENDUS

Palun lisage siia: pealkiri, kuupäev(ad)/ajaraam, asukoht (vajadusel), eesmärk ja eesmärgid, kavandatud peamised väljundid (nt koosolek, töötuba jne) ja tulemused (teie muudatus/mõju), peamised eksperdid/ kaasatud inimesed, algatuse peasponsor(id) ja kaassponsorid (sh ISC liikmed), ajakava ja verstapostid.
Kui rohkem kui üks URL, eraldage need märgiga , või ;
Klõpsake või lohistage faile sellesse ala üleslaadimiseks. Saate üles laadida kuni 10 faili.

➡ Veebivorm: Ettepanek ISC kohta sponsorlus

Märkus. ISC-lt tegevuse sponsorluse taotlemine tähendab, et teie organisatsioon ja mis tahes muu kõnealuse tegevuse ametlik sponsor vastavad ISC sotsiaalse, keskkonna- ja ettevõtte vastutuse standarditele.

👉 Vaata ISC jätkusuutlikkuse põhimõtted
👉 Vaata ISC korruptsiooni- ja rahapesuvastane poliitika


Selle vormi täitmiseks lubage oma brauseris JavaScript.

1. JAGU: KONTAKTANDMED

Kontaktisiku nimi
Kontaktisiku asutuse aadress

2. JAOTIS: SPONSORITAOTLUSE PÕHJENDUS

Palun lisage siia: pealkiri, kuupäev(ad)/ajaraam, asukoht (vajadusel), eesmärk ja eesmärgid, kavandatud peamised väljundid (nt koosolek, töötuba jne) ja tulemused (teie muudatus/mõju), peamised eksperdid/ kaasatud inimesed, algatuse peasponsor(id) ja kaassponsorid (sh ISC liikmed), ajakava ja verstapostid.
Kui rohkem kui üks URL, eraldage need märgiga , või ;
Kas selle sponsorpartnerluse raames nõutakse rahalist toetust?
Klõpsake või lohistage faile sellesse ala üleslaadimiseks. Saate üles laadida kuni 10 faili.

Kontakt

Sarah Moore

Sarah Moore

Operatsioonide direktor

Rahvusvaheline teadusnõukogu

Sarah Moore

Foto: sigmund on Unsplash

Otse sisu juurde