Inimareng nõuab multidistsiplinaarset kaasamist

Ilona M. Otto räägib erinevate teadusharude panuste olulisusest, keerukatest modelleerimisvahenditest ja mitmemõõtmelistest lähenemistest keeruliste reaalsuste käsitlemisel.

Inimareng nõuab multidistsiplinaarset kaasamist

Mis on teie arvates inimarengu kontseptsiooni tuum?

Minu arvates on inimarengu tuum inimeste heaolu parandamine. Mitte selles mõttes, et asju oleks järjest rohkem, vaid hea elukvaliteedi mõttes: põhivajadused on rahuldatud, asjade tegemiseks on aega; kollektiivses mastaabis hoolitsevad ühiskonnad kõige haavatavamate eest, jätmata kedagi maha ega üksi; ühiskond pakub selle turvavõrgu. Samas on tegemist ka looduse eest hoolitsemisega, püüdega hoida tasakaalu. Inimareng on kollektiivne protsess, mille käigus püüame end alati paremaks muuta.

Inimlikus kontekstis on minu arvates väga oluline haridus – anda lastele võrdsed võimalused areneda, õppida, areneda. Kui vaadata praegu toimuvat, siis ebavõrdsusega tegelemine on probleemi keskmes. Tõepoolest on raske ette kujutada, et 21. sajandil on meil inimesi, kes nälgivad. Arvan, et see on vale, et me ühiselt ei suuda rahuldada põhivajadusi, et inimestel ei ole piisavalt toitu, et täita oma kehalisi ja ainevahetuslikke vajadusi – see mõjutab kogu nende elu. Viisin läbi mõned uuringud alatoitluse mõju kohta lastele: kui lapsed on alatoidetud noores eas ja/või kui rasedad on alatoidetud, ulatuvad negatiivsed mõjud kogu nende elule. Just sellel alusel antakse inimestele võrdsed võimalused: tunnistades, et kõik ei kasuta neid võimalusi või et nad ei pruugi neid asjakohaselt kasutada, on see vähemalt igaühe jaoks tee loomine.

Kuivõrd sobib teie töö inimarengu kontseptsiooniga? Kas võiksite tuua kaasa oma uurimistöö inimeste keskkonnasüsteemide modelleerimise kohta?

Töötasin pikka aega kliimamuutuste mõju ja nendega kohanemise kallal, kuid minu viimane töö käsitleb inimtegevuse, kiirete sotsiaalsete muutuste ja sotsiaalsete kallutamiste kontseptsiooni. Ma arvan, et see on kasulik, sest see tunnistab kõigepealt, et meil kõigil on erinev tegutsemisvõime, et agentuurid ei ole ühiskonnas võrdselt jaotunud ja et agentuuril on kollektiivne aspekt. Arvan, et 20. sajandi lõpus tekkis ratsionaalse valiku paradigma – kui kõik indiviidid järgivad oma huve, lisab see kuidagi kollektiivset hüve. Ratsionaalse paradigma sees pole süsteemireeglite muutmiseks palju ruumi. Agentuurikontseptsioonis, mida ma uurin, on teil ka kollektiivne või strateegiline agentuur, kus te tegutsete kodanikuna, mitte ainult tarbijana, ja proovite struktureerida sotsiaalseid institutsioone, reegleid ja määrusi ning ka kollektiivset kaasamist, et oleks rohkem agentuuri. Selle näiteks on liikumine Fridays for Future: kui olete ainult üks koolilaps, on teie agentuur väga madal, aga kui tänaval on miljoneid koolilapsi, siis ei saa neid ignoreerida. Selle kollektiivse kaasamise kaudu saate muuta ühiskonna struktuuri ning suurendada oma tegutsemisvõimet ja võimu.

Selles modelleerimisperspektiivis vaatleme ka vähemus-enamuse põhimõtet. On tõendeid selle kohta, et domineeriva käitumismustri või isegi tehnoloogia kallutamiseks või muutmiseks ei pea te seda mustrit järgima mitte kõik ühiskonnas, vaid ainult väike osa elanikkonnast. Finantsturgudel võib see olla 10% ja sotsiaalsete normide puhul 20–25%. Kuigi protsent võib erinevates valdkondades erineda, on idee sama: pühendunud vähemus tõrjub teist mustrit ja väljendab pühendumust ning te saate tõesti panna teised seda järgima. See on näiteks täpselt sama nähtus, mida kasutavad populistlikud liikumised – kuigi tegemist ei ole kogu ühiskonnaga, vaid väikese grupiga, on nad pühendunud, radikaalsed ja muudavad ühiskonnas toimuvat debatti ja võib-olla isegi mingeid reegleid. See toetab sama ideed, et vajate aktiivset vähemust, kes üritab muuta ühiskondlikke reegleid ja institutsioone soovitud suunas.

Inimarengu kontseptsioon puudutab paljusid erinevaid mõõtmeid ja me otsime, kuidas parandada koostööd erialade ja poliitikasektorite vahel ja vahel. Kas see lähenemisviis on teie arvates muutumas uueks „normaalsuseks”, kui käsitletakse mitmemõõtmelisi probleeme, nagu keskkonnamuutused või areng?

Jah, ma arvan nii. Inimarenguga tegelemine nõuab meditsiini, toitumisteaduse, epidemioloogia, kasvatusteaduse, filosoofia, psühholoogia jne panust. Kõik see tuleb kokku ja sellel on teatud väärtus, sest see võimaldab näha laiemat pilti. Seetõttu on minu jaoks väga oluline, et saaksin töötada interdistsiplinaarselt ja koos teiste valdkondade asjatundjatega, sest vastasel juhul oleks mu uurimistöö väga piiratud. Eriti keskkonnavaldkonnas on väga olulised tehnilised küsimused, näiteks niisutussüsteemi vee hoidmise võime või veevoolu kiirus. Ja sama on ka energiaga. Peate mõistma kasutatavate ressursside füüsilisi omadusi ja see on "peab" selliste teemade kallal töötades.

Millised on peamised väljakutsed teadmistebaasi loomisel, mida võetakse arvesse poliitika kujundamisel ja otsuste tegemisel?

Ma näen, et vajadus on olemas, ja juhin ELi projekti, mis käsitleb kaskaadsete kliimamuutuste riske, sealhulgas süsteemseid riske, nagu need, mis levivad ühest piirkonnast teise või ühest sektorist teise. Meil paluti hiljuti koostada Euroopa Komisjonile poliitikajuhend süsteemse riski kohta COVID-19 kriisi kontekstis selle kohta, mida see tähendab kaubandusvõrkude, rahvusvahelise julgeoleku ja finantsvõrgustike jaoks. Ma arvan, et paljudes riikides või piirkondades otsivad poliitikud aktiivselt selliseid uusi teadmisi, eriti kui näete klassikalise majandusteaduse piiranguid, kus teil pole kriise. Selle asemel on teil lineaarne süsteem, mis pidevalt mingis suunas areneb, nii et kui satute kokku kriisiga, siis te ei tea, kuidas seda lahendada. Seetõttu vajate interdistsiplinaarsemaid lähenemisviise, mis sageli tulevad tegelikult füüsikast, ja vajate ka keerukaid modelleerimisvahendeid. Isegi keskkonnateadustes kasutatavad integreeritud hinnangud põhinevad majandusmudelitel ja on tuletatud klassikalisest ökonoomikast ratsionaalse valiku teoorias mõttega, et mudelis on hulk populatsioone, mis on näiteks kõik võrdsed esindajad. neil on sama energiakasutus, sama nõudlus toidu järele jne, aga päriselus see nii ei ole. Üksikasjalikumad, keerukamad ja agendipõhised mudelid võimaldavad teil rohkem sotsiaalset diferentseerumist ja mudelites agentide vahelisi võrgustikke vaadata. See on väga oluline, sest näete režiiminihkeid ja saate neid modelleerimistöös reprodutseerida. Kui kasutate standardseid modelleerimismeetodeid, ei toimu teil režiimimuutust, kriisi ega mingit süsteemimuutust.

Loomulikult on poliitika keeruline protsess ja oluline on eriteadmiste edastamiseks erinev surve, näiteks valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikurühmade surve, või regulaarne ajakirjandus. Kuid on ka ajaskaala probleem: poliitikud kalduvad töötama lühi- kuni keskpika perspektiiviga. Sellega seotud probleem seisneb selles, et ühiskondadel puudub poliitiline visioon. See nõuab palju julgust, et öelda: „Me seisame silmitsi kriisiga, millega peame hakkama saama. Võimalik, et järgmised paar aastat saavad olema rasked ja see on meie põlvkonna jaoks väljakutse.

Te mainisite COVID-19 olukorda, mis on huvitav, kui vaadata teaduse ja poliitika seost. Mida te täheldate ja kuidas see mõjutab meie arusaama inimarengust? Kas see heidab valgust aspektidele, mis meil võib-olla kahe silma vahele jäid?

Ma arvan, et see muudab palju. Mainisin, et paljudel inimestel ja otsustajatel on lineaarne perspektiiv „alati rohkem” – omada rohkem omavahel seotud maailma, kus me reisime üha rohkem ja kus globaliseerumine on üha suurem. Kuid järsku näete, et süsteemis on süsteemsed riskid. Näiteks kui teil on see omavahel seotud maailm, on teil suurem tõenäosus, et tekib kriis, mis võib levida kiiresti üle võrgustike, mõjutades teisi valdkondi; see võib olla kuritegu või haigus, millele te ei tea, kuidas reageerida. Teil on midagi väikest, mis juhtus kohapeal, kuid see mõjutab kogu maakera ja seega peate mõtlema meie globaalse süsteemi laiemas kontekstis ja looma süsteemi uuesti, et muuta see selliste süsteemsete riskide suhtes vastupidavamaks.

Teine mõõde on keskkonnatervis, sest on teadlasi, sealhulgas mina, kes märgivad, et see ei ole tekkinud tühjast kohast. Ületame looduslikke piire, näiteks looduslikke kaitsealasid jääb järjest vähemaks, inimesed lähenevad metsikutele liikidele ja see suurendab tõenäosust, et võite saada tundmatuid haigusi ja levida ülejäänud ühiskonda. Õnneks on üha rohkem inimesi teadvustamas keskkonda ja selle tähtsust ning nad märgivad, et me oleme bioloogilised olendid, kes elavad keskkonnas ja et me ei saa end sellest eraldada, sest oleme osa sellest ja et me peame austama loodust. piirid. Inimesed muutuvad nendest seostest teadlikumaks.

Lisaks saavad inimesed kriisi tõttu aru, mis on elus tegelikult oluline. Nad ei pruugi muretseda selle pärast, et neil on mitu paari jalanõusid, vaid muretsevad pigem toidu hankimise, vee ja elektri ning koolide ja haiglate juurdepääsu pärast. See on aidanud meil ümber hinnata ja hinnata, mis on elus tõeliselt oluline.

See seostub väga tugevalt teie inimarengu määratlusega, sealhulgas asjadega, mida me väärtustame ja millest hoolime. Kas soovite lisada midagi, mida me võib-olla ei käsitlenud?

Jah, sellega seoses pean ma rõhutama, kui oluline on ebavõrdsusega tegelemine. Riikide valitsuste roll tuleks uuesti määratleda: nad peaksid kaitsma kõige haavatavamaid ja looma avalikke hüvesid, nagu tervishoid ja haridussüsteemid. Lisaks peaks ettevõtetel ja väga jõukatel inimestel olema mingisugune kohustus panustada rohkem ja hoolitseda ühiskonnas vähem õnnelike eest.

Kas te ütleksite, et põhiküsimus on siin solidaarsus?

Jah, see on üks põhiküsimusi, koostöö ja võimaluste loomine. Tõepoolest, kui teil on halb õnn ja olete haige ja teil pole ravikindlustust, siis on teil raske ellu jääda. Nende põhiliste eluvõimaluste, võimaluste ja teenuste pakkumine on väga oluline.


Dr Ilona M. Otto on Austria Grazi ülikooli Wegeneri kliima- ja globaalmuutuste keskuse kliimamuutuste ühiskondliku mõju professor. Ta koordineerib kahte rahvusvahelist projekti Potsdami Kliimamõjude Uurimise Instituudis (PIK): Cascading Climate Risks: Towards Adaptive and Resilient European Societies (KASKAADID) ja tõuke pruunsöe maapiirkondadele (REBOOST). Tema uurimisvaldkonnad on: inimagentuur; sotsiaalne kallutamine ja mittelineaarsed muutused sotsiaal-majanduslikes süsteemides; keskkonnaalane ebavõrdsus; kaskaadsed kliimariskid.

Kaanepildi järgi Yogendra Joshi on Flickr

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde