Inimareng peab hõlmama sotsiaalseid aspekte

Selles intervjuus kajastab Desmond McNeill oma tööd ideede jõu kohta ÜRO süsteemis ja kinnitab, et inimarengu kontseptsioonile tuleb lisada fookus sotsiaalsetele ja suhtelistele aspektidele.

Inimareng peab hõlmama sotsiaalseid aspekte

Olete teinud palju tööd ideede jõu uurimisel ÜRO süsteemis. Kuidas saaksime oma kontseptuaalset arusaama inimarengust ümber mõelda?

Minu töös Morten Bøåsiga Globaalsed institutsioonid ja areng: maailma kujundamine?, uurisime teatud ideede elu, nagu säästev areng, mitteametlik sektor, sotsiaalne kapital ja inimareng. Näitasime, et neil ideedel on olnud suur mõju kahes mõttes: nad on mõjutanud mida me mõtleme ja ka nemad on mõjutanud kuidas me mõtleme nendele asjadele. Oma analüüsis tuvastasime, et inimarengu kontseptsioon on olnud väga edukas, osaliselt tänu ÜRO arenguprogrammi institutsioonilisele toetusele ja iga-aastastele inimarengu aruannetele. UNDP-l on inimarengu selge määratlus ja sellega kaasnev inimarengu indeks.HDI), mis on olnud võimsad vahendid sisemajanduse koguproduktile (SKT) keskendumise piiramiseks.

Kuid nende mõistetega kaasnevad teatud ohud. Üheks ohuks on see, et need muutuvad sageli pikemaks ja häguseks; uute dimensioonide lisandumine aastate jooksul viib nende tähenduse kaotamiseni, selle asemel et omandada rohkem selgust. Teine oht on keeruliste ideede sageli kohatu kvantifitseerimine; Soovides kontseptsiooni mõõtmisvahenditeks tõlkida, võib esineda palju kvantifitseerimisvigu. Kolmas oht on üle laiendamine – järeleandmine kiusatusele rakendada kontseptsiooni või ideed igat tüüpi erinevatele probleemidele. Minu jaoks on oluline teada, mida tahetakse teha sellise kontseptsiooniga nagu inimareng. Kas see on visioon, kuhu minna, teekaart, kuidas sinna jõuda, või pigem motivatsioon reisile asumiseks?

Inimarengu osas on minu esmane vastus, et see on hea mõiste ja me peaksime säilitama selle algse tähenduse; me ei peaks proovima seda üle vaadata. Kuid mulle meenub tsitaat Kofi Annanilt ÜRO intellektuaalse ajaloo projekti intervjuu osana. Ta ütles: "ÜRO üks suurimaid saavutusi oli inimarengu kontseptsioon"; ja jätkas, et ÜRO-l on õnnestunud määratleda, mida areng tähendab "indiviidi jaoks". Mõeldes võib seda väidet pidada liiga individualistlikuks. See võib tegelikult olla kontseptsiooni piirang. Praeguses kontekstis arvan, et peame oma inimarengu kontseptsioonile lisama sotsiaalseid, suhtelisi aspekte. 

ÜRO arenguprogrammi juhtkomitee poolt selle projekti taustatöös välja toodud kuuest dimensioonist – keskkonnamuutused ja jätkusuutlikkus, kollektiivsed ja suhtelised mõõtmed, inimeste heaolu, digitaalne transformatsioon, kohalikud eripärad ja globaalsed vastastikused sõltuvused – jätaksin välja viimased kolm, mis ärge minge kontseptsiooni tuumani. Kuid ma jätaksin alles kolm esimest, mis tulenevad minu soovitatud rõhuasetusest: inimarengu kollektiivne, suhteline mõõde. See tähendab, et inimarengu keskmes on nii üksikisiku kui ka kollektiivi heaolu.

Arvestades seda inimarengu kontseptsiooni, millised on tänapäeval inimarengu peamised väljakutsed?

Inimarengu absoluutne alus on sotsiaalne sidusus – ilma selleta ei saa me lahendada ühtegi teist väljakutset. Kuid me näeme täna sotsiaalse ühtekuuluvuse suurenenud erosiooni alates liidritest nagu Trump USA-s või poliitilistest otsustest, nagu Brexit, kuni tehnoloogiate (nagu sotsiaalmeedia) laialt levinud negatiivsete mõjudeni. Ometi on sotsiaalne ühtekuuluvus keskkonnaprobleemide lahendamiseks, tulevaste põlvkondade kaitsmiseks ja inimeste individuaalse heaolu saavutamiseks hädavajalik. Tehnoloogial on sotsiaalsele ühtekuuluvusele nii positiivne kui ka negatiivne mõju. Tehnoloogiad võimaldavad meil astuda globaalsetesse diskussioonidesse, kuid sageli ei tunne me isegi oma naabreid ega näe ümbritsevaid osana meie sotsiaalsest keskkonnast. Samuti võimendavad paljud tehnoloogiad äärmuslikke seisukohti, millel on negatiivsed tagajärjed sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Lühidalt öeldes on see sotsiaalse ühtekuuluvuse erosioon inimarengu peamine väljakutse. 

Teine oluline väljakutse on keskkonnaseisundi halvenemine ja kliimamuutused. See seab ohtu meie heaolu. On põhjendatud argumendid, et loodus on meile oluline ka mittemateriaalsel viisil, kuid lahendatavad probleemid on materiaalsed. Reostus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimamuutuste mõjud on nähtavad ohud inimeste heaolule. Paljud inimesed mõistavad seda ja tahaksid põhimõtteliselt midagi ette võtta. Poliitikud ei ole aga nõus riskima vajalike sammudega. Need poliitikud, kes on keskkonna pärast mures, teavad, et nende poliitiline toetus kaoks kiiresti, kui nad asuksid selle kaitsmiseks vajalikke meetmeid rakendama. Valijaskonnad ei ole endiselt piisavalt teadlikud ohust, et toetada poliitikuid, kes neid muudatusi teha soovivad. Lisaks on keeruline saavutada kokkulepet selles, mida tuleb teha. Selline probleemide kokkulangemine kujutab endast tohutut ohtu inimarengule.

Kuidas muuta inimarengu lähenemine avalike arutelude teavitamisel mõjukamaks ja kesksemaks? 

Töö, mida oleme teinud ideede jõu jälgimiseks, on juba näidanud, et lõhe inimarengu idee ja poliitika kujundamise vahel on lihtsalt liiga suur. HDI on teinud oma tööd, püüdes SKT-le vastu seista, kuid on muutunud üha vähem mõjukaks, osaliselt seetõttu, et sellest on saanud ka laialivalguv meetmete kogum, mis lisab uusi mõõtmeid, mille jaoks on olnud raske tõsta sisulist poliitilist pühendumust.

Minu arvates on HDI oma teed jooksnud ja on aeg katsetada uusi ideid. Kahjuks on mõned uued esilekerkivad kontseptsioonid väga ebarahuldavad. Võtke näiteks kasv. Minu meelest on taandareng lootusetu mõiste – säästva tarbimise teemalisi arutelusid pigem takistav kui abistav. Kasv ja areng on võimsa positiivse varjundiga sõnad, mis on tihedalt seotud progressiga. Kuid nüüd on ehk aeg muutuda loovamaks ning mõelda ümber nii individuaalse kui sotsiaalse heaoluga tihedamalt seotud mõisted ja meetmed.  

Siin tulevad mängu säästva arengu eesmärgid (SDG), kuna need kujutavad endast ümberkujundavat tegevuskava, mida toetavad peaaegu kõik maailma riigid. Nüüd on vaja need eesmärgid muuta kontseptuaalselt selgemaks tegevuskavaks. Minu jaoks on võtmeküsimuseks säästva tootmise ja tarbimise eesmärk 9, mis on üsna nõrk, kui see on muudetud eesmärkideks ja näitajateks – nagu arutatakse hiljutine erinumber Kirjutasin koos Sakiko Fukuda-Parriga. Võib-olla on see teema, millele inimarengu aruandetalitus võiks taas tähelepanu pöörata; me vajame kindlasti midagi radikaalsemat kui rohelise nihke vettinud versiooni.

Lõpetuseks, milline on meie muutuva maailma jaoks inimarengu tähendusrikas ja kasulik määratlus?

Usun, et vajame inimarengu definitsiooni, mis ulatuks kaugemale individuaalsest tasandist ja seoks arengu ka heaolu sotsiaalsete aspektidega.


Desmond McNeill on endine Norra Oslo ülikooli arendus- ja keskkonnakeskuse (SUM) direktor. Tema raamatute hulka kuuluvad: Välisabi vastuolud, Routledge 1981, uuesti välja antud 2020. aastal; Globaalse valitsemise arenguprobleemid: turu mitmepoolsus ning avaliku ja erasektori partnerlus (koos B. Bulliga), Routledge, 2009; ja Ülemaailmne vaesus, eetika ja inimõigused: mitmepoolsete organisatsioonide roll (koos A. St. Clairiga), Routledge, 2012. Ta oli Lanceti ülikooli Oslo ülemaailmse tervisejuhtimise komisjoni liige ja on praegu säästvate toidusüsteemide eksperdirühma liige.

Kaanepilt: autor fdecomite on Flickr

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde