COVID-19 taastumispakettide kasutamine jätkusuutliku tuleviku taastamiseks

ISC-IIASA koondaruanne Muutused käeulatuses vaatleb, kuidas saab suunata mitme triljoni dollari väärtuses COVID-19 taastamispakette, et taastada maailm, mis on samaaegselt jätkusuutlikum ja vastupidavam.

COVID-19 taastumispakettide kasutamine jätkusuutliku tuleviku taastamiseks

COVID-19 pandeemia tõttu on ligi 70 riiki peatanud laste vaktsineerimisprogrammid ning paljudes kohtades jäetakse tähelepanuta vähi sõeluuringu, pereplaneerimise või mitte-COVID-19 nakkushaiguste tervishoiuteenused. Pandeemia seab ohtu ka mitmete teiste säästva arengu eesmärkide saavutamise, süvendab samas vaesust ja aeglustab energiapuuduse kaotamise edusamme. Maailmapanga andmetel koges 88. aastal COVID-115 tõttu äärmist vaesust veel 2020–19 miljonit inimest. Veelgi enam, prognooside kohaselt COVID-19 toob kaasa viimase kolme aastakümne halvima pöörde ülemaailmses vaesuse kaotamises.

ISC-IIASA Sünteesaruanne: Muutused käeulatuses toob teravamalt fookusesse süsteemsed muudatused, mida on vaja teha, et toetada COVID-19 pandeemiast ilmnenud vajalikke ümberkujundavaid muudatusi ja pöörata tagasi negatiivsed tagasilöögid kestliku arengu eesmärgi suunas.  

Aruanne hõlmab levinumaid teemasid ja soovitusi neli temaatilist ISC-IIASA aruannet mis keskenduvad jätkusuutlikumale teele COVID-19 järgsesse maailma.  

„Peame tugevdama ühiskonna toimimist võimaldavaid raamistikke, sealhulgas poliitika sidusust valitsemistasandil ja tagama, et valitsuse erinevad osakonnad liiguksid jätkusuutlikkuse ja katastroofideks valmisoleku osas ühes suunas. Samuti peame tugevdama riikide teadussüsteeme, et me ei kasutaks taas kord vaikivat lähenemist oma teadmiste loomisel, levitamisel ja kinnistamisel.

– Leena Srivastava, IIASA peadirektori asetäitja teaduse alal

Sünteesaruanne annab seitse peamist soovitust jätkusuutliku vastupidava tuleviku suunas:

Tugevdada liit- ja süsteemsete riskide alaste teadmistebaasi ja nendeks valmisolekut teadusliku suutlikkuse suurendamise kaudu hästi varustatud ja stabiilsete institutsioonide kaudu, kasutades pikaajalist rahastamist. See täiustamine hõlmab tugevamaid uuringuid ja tõendeid, mille abil saab hinnata, kuidas uued kriisid võivad põhjustada süsteemseid riske. Need asutused teevad ka paremat tööd süsteemsete riskide tõhusamal käsitlemisel stressitestimise, kohanduva juhtimise ja teadmiste loomise ja levitamise ülemaailmse kaasamise kaudu.

Määrake ja kujundage ülemaailmsed institutsioonid ümber 21. sajandi keerukuse jaoks läbi mitmepoolse koostöö, mis aitab kaasa majanduskasvule, poliitilistele hoogudele ja sotsiaalsele võrdõiguslikkusele, suurendab vastupidavust ja lahendab erinevusi. See tähendab, et sellistes institutsioonides nagu ÜRO on vaja tõhusat mitmepoolse koostöö süsteemi, kuna neil on võime suunata riike ülemaailmsete kriiside ajal ülemaailmsele koostööle. Organisatsioonid, nagu ÜRO, peavad hakkama näitama eeskuju teistele ülemaailmsetele institutsioonidele, järgides suuri reforme, mis aitavad defragmentida ja vähendada nende organisatsioonide jaoskondade ja riikide vahelist konkurentsi.

Edendage aruka, tõenditepõhise, kohanemisvõimelise ja hea valitsemistava korralduse suunas kõigil tasanditel keskendudes koostööle kõikjal, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, allpiirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil. See reform saab toimuda ainult tugevamate kommunikatsioonikanalite kaudu ja selle nutika, keerulise, riikidevahelise, ohtliku ja üha ebavõrdsema maailma kiiresti arenevate väljakutsete keerukate vastastikuste seoste mõistmise kaudu. See tähendab, et teaduse ja poliitika partnerlused peavad suurenema ja kestliku arengu eesmärgid tuleb poliitikasse integreerida.

Partnerlussuhted on jätkusuutlikkuse lahenduste võti, mis tähendab, et valitsuste, teadussüsteemi ja erasektori sees ja nende vahel peab toimuma rahvusvaheline koostöö, et saavutada kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ülemaailmne reform.

"COVID-19 puhul oleme näinud, et inimesed on valmis muutusi vastu võtma ja pakkuma uusi lahendusi, mis on palju jätkusuutlikumad, kuid see kaob, kui valitsused, ettevõtted ja kõik ei suuda anda ressursse nende muudatuste toimumiseks. ja jääda pikaks ajaks”

– Luis Gomez Echeverri, IIASA emeriituurija 

Looge kõikehõlmav ja jätkusuutlik teadmisteühiskond võimendades teaduse tähtsust, nagu on näha vastuses COVID-19 kriisile, mis on näidanud, et süsteemseid lähenemisviise ei hinnata piisavalt nii poliitikakujundajates kui ka akadeemilistes kogukondades. Suutlikkus süsteemse mõtlemise rakendamiseks ja süsteemsete analüüside tegemiseks tuleb kiiresti globaalselt üles ehitada. Tuleb võtta meetmeid teadusliku suutlikkuse suurendamiseks seal, kus see pole veel kergesti kättesaadav, ning teadmiste jagamise potentsiaali tuleb ära kasutada madala ja keskmise sissetulekuga riikides.

Lähtestage jätkusuutlik majanduslik infrastruktuur ja areng globaalsete ja kohalike vajaduste vahelise seotuse mõistmine ja tasakaalustamine ning detsentraliseeritud energia- ja toidusüsteemide loomine, et saavutada kontekstipõhisem, töökohti loov, vastupidavam ja õiglane areng.

Linnade arvele langeb kolm neljandikku inimtekkeliste süsinikdioksiidi heitkogustest ja hinnanguliselt kaks kolmandikku maailma energia lõppkasutusest; 55% maailma elanikkonnast elab linnades ja 2.5. aastaks on oodata 2050 miljardit rohkem. Terviklike lähenemisviiside rakendamine linnaplaneerimisel võib aidata toime tulla mitmete väljakutsetega, andes kohalikele omavalitsustele võimaluse tegutseda ja edendada looduspõhiseid lahendusi. COVID 19 on paljastanud kaugtöötamise, digitaliseeritud töötamise ja soodsa keskkonna loomise potentsiaali linnaruumide ja rajatiste ümberkorraldamiseks sotsiaalselt vastuvõetava jätkusuutlikkuse suunas. Need kohandused näitavad linnade ümberkujundamise teostatavust ühendatud linnaküladeks, mis seavad esikohale säästva elamise ruumi.

"Jätkusuutlik ja vastupidav" peab olema arengu uus "mantra". sest kasvav ebavõrdsus ja äärmine haavatavus pärsivad tulevast kasvu ja arengut. Maailmapanga andmetel COVID-40 kriisi tõttu võib vaesusesse sattuda 60–19 miljonit inimest ja need COVID-19 tagajärjed jäävad kindlaks aastateks.. Need negatiivsed majanduslikud mõjud mõjutavad peamiselt neid, kelle sissetulek oli juba enne pandeemiat madalam

Digitaliseerimine on pandeemia ajal uuenduslike teenuste näol appi tulnud mitmele sektorile. Universaalne juurdepääs digitaalsetele toodetele ja teenustele tuleb seada esikohale, et aidata murda marginaliseerumise ja vaesuse tsüklit. Samuti on praegu rohkem kui kunagi varem vaja sotsiaalseid turvavõrgustikke, et aidata parandada vaeste ja haavatavate inimeste juurdepääsu olulistele teenustele. Need paketid peaksid käsitlema mitmeid sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnavaldkondi hõlmavaid dividende, säilitades samal ajal kestliku arengu eesmärgid.


Pandeemial on veel mitu kuud aega, enne kui võib öelda, et see on läbi. Sel perioodil jätkuvad uuendused, struktuurimuudatused ja elustiili muutused, mida täna nähakse, ning nagu soovitatakse ISC-IIASA koondaruandes, on teaduse ja teadussüsteemide rolli parem tähtsustamine, globaalne ja kohalik vastastikune seotus, vaja on digitaliseerimist, säästvat linnastumist, omavahel seotud partnerlussuhteid sektorite vahel ning detsentraliseeritud toidu- ja energiasüsteeme.

Teisisõnu, pandeemia kontekst on küps laiaulatuslikeks muutusteks, kuid ainult siis, kui võimaldavad raamistikud on hoolikalt koostatud läbipaistval, osalusel ja õiglasel viisil, mis kujutab endast head valitsemistava ja võrdsust.


Täielik ISC-IIASA sünteesaruanne: Transformations Within Reach on nüüd saadaval.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde