Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis teaduse eest seismine

Siin toob ICSU tegevdirektor Heide Hackmann esile peamised algatused, mis tagavad teaduse kohaloleku Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO), ning selgitab, kuidas ICSU ja teadusringkond saavad neid protsesse toetada.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis teaduse eest seismine

Möödunud aastad olid ÜRO jaoks erakordne aeg, mil sõlmiti katastroofiriski vähendamise, kliimamuutuse, säästva arengu ja linnastumise alased olulised rahvusvahelised lepingud. Viimase kahe aasta jooksul tehtud otsused kujundavad maailmapoliitikat aastakümneteks. See oli põnev aeg ka teadusele – näiteks Pariisi kokkuleppe paika panemine oli lõppude lõpuks aastakümnete tulemus (sajandeid tegelikult) teadusuuringutest ja teadusest, mis lööb häirekella süsinikdioksiidi heitkoguste mõju kohta kliimale. Ilma kliimateaduste kogukonna järeleandmatu tööta poleks kliimamuutuste teema kunagi saanud vajalikku poliitilist tähelepanu, sukeldes inimkonna pea ees selle ohtlikesse tagajärgedesse.

ÜRO viimase kahe aasta poliitikatsükkel algas 2015. aastal Säästva arengu eesmärgid ja lõppes 2016. aasta oktoobris uue linnade tegevuskavaga, mis lepiti kokku Ecuadori osariigis Quitos. Nüüd on hea aeg vaadata tagasi mõningatele aspektidele, kuidas ja miks on teadus olnud osa nende ÜRO poliitikaraamistike loomisest, ning alustada vestlust selle üle, milline võiks olla selle roll nende elluviimisel.

Rahvusvahelise teadusnõukogu (ICSU) missiooni keskmes on olnud idee, et teaduse areng peaks ühiskonnale kasu saama. Alates selle asutamisest 1931. Selle liikmeskonda kuuluvad riiklikud teadusorganid (122 liiget, esindades 142 riiki), rahvusvahelised teadusliidud (31 liiget) ja 22 assotsieerunud liiget. Nõukogu teeb oma liikmete kaudu kindlaks peamised teaduse ja ühiskonna jaoks olulised küsimused ning koondab teadlasi nendega tegelema. See hõlbustab kõigi teadusharude ja kõigi riikide teadlaste vahelist suhtlust ning soodustab kõigi teadlaste osalemist – olenemata rassist, kodakondsusest, keelest, poliitilisest seisukohast või soost – rahvusvahelises teadustöös.

Nõukogu töö põhiosa on seotud teadusliku sisendi ja nõustamise andmisega poliitika kujundamisel. Sellel on sellel areenil pikk ajalugu, näiteks 1950. aastatel ta katalüüsis rahvusvahelisi kliimauuringuid, korraldades Rahvusvaheline geofüüsika aasta (IGY). Pärast IGY-d julgustas ICSU ÜRO-d kaasama kliimamuutuste küsimust poliitika väljatöötamise protsessidesse ning kutsus 1970. aastatel kokku olulised koosolekud, mis viisid 1980. aastal ülemaailmse kliimauuringute programmi loomiseni ja lõpuks valitsustevahelisele Kliimamuutuste paneel (IPCC) 1988. aastal. 1992. aastal kutsuti ICSU koordineerima rahvusvahelise teadusringkonna panust ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsile.MÄRKIMATA) Rio de Janeiros ja taas 2002. aastal ülemaailmsele säästva arengu tippkohtumisele.WSSD) Johannesburgis.

Pole olemas ühte mudelit, kuidas teadust ÜROs kuuldavaks teha

Kõik protsessid teaduse ja poliitika liideses on erinevad: mõnikord on nõukogul ametlik roll, mis esindab ÜROs teadusringkonda. Teiste protsesside puhul on see vaid üks paljudest organisatsioonidest, mis loovad teadlaste kogukondadele võimalusi kuuldavaks saada. Veel muudel juhtudel täidab ICSU koordineerivat rolli, aidates kaasa rahvusvaheliste teaduse nõustamismehhanismide ülesehitusse ja arendades ÜRO poliitikaprotsesse toetavat teaduslikku infrastruktuuri. Nii et iga kord, kui otsustame osaleda uues protsessis, vaatame tähelepanelikult, kes mida ruumis teeb ja milline võiks olla rahvusvahelise teadusnõukogu ainulaadne panus. Siin on paar näidet meie arvates kasulikest panustest:

Säästva arengu eesmärkide (SDG) kokkuleppe saavutamiseni viinud protsessis esindas nõukogu ametlikult rahvusvahelist teadusringkonda osana teaduse ja tehnoloogia peamisest töörühmast (koos WFEO ja ISSC-ga), mis on sidusrühmade struktuur, mis on loodud kodanikuühiskonna toetamiseks. valitsustevahelistele läbirääkimistele. Tavaliselt hõlmas see kirjalike ja suuliste sisendite koordineerimist ÜRO töörühma koosolekutel, mis osalesid nende loomisel, et propageerida teaduspõhist otsustus- ja poliitikakujundamist.

Nõukogu avaldas ka ainsa teadusliku ülevaate säästva arengu eesmärkidest. Tuginedes enam kui 40 teadlase tööle erinevatest loodus- ja sotsiaalteaduste valdkondadest, leiti, et 169 eesmärgi kavandi all olevast 17 eesmärgist on vaid 29% täpselt määratletud ja põhinevad viimastel teaduslikel tõenditel, samas kui 54 % vajab rohkem tööd ja 17% on nõrgad või mittevajalikud. Selle avaldamisel saadi aruanne kätte laialt levinud katmine rahvusvahelises meedias. Praegu töötab nõukogu selle nimel, et koostada järelaruanne, milles uuritakse sünergiat ja kompromisse erinevate eesmärkide vahel, juhtides tähelepanu vajadusele kaardistada ja iseloomustada kestliku arengu eesmärkide vastasmõju, et vältida negatiivseid tulemusi. Eeldatavasti avaldatakse see aruanne 2017. aasta alguses.

Kliimamuutuste protsessis oli IPCC ilmselge teaduse häälekandja. Valitsustevahelise organina ei olnud selle fookus aga niivõrd suunatud avalikkusele. See jättis niši nõukogu järjekordseks panuseks ÜRO läbirääkimistel. 18 kuu jooksul enne COP21 kliimaläbirääkimisi Pariisis 2015. aasta detsembris korraldas nõukogu Tee Pariisi veebisait, iseseisev meediatoode, mis on esile kerkinud teadusringkondadest. Sait järgis kolme peamist rahvusvahelist poliitikaprotsessi, mis lõppesid 2015. aastal: katastroofiriski vähendamine, säästev areng ja kliimamuutused. Selle sisu eesmärk oli suurendada nende protsesside olemasolevat meediakajastust teaduslikust vaatenurgast. Vahetult enne COP21 avaldati ajakirja formaadis kogumik veebisaidi enimloetud ja enim jagatud artiklitest. See osalemine COP21 aruteludes kulmineerus nõukogu rolliga konverentsil endal, kus see andis kohalviibivatele teadlastele keskpunktiks Pariisi kokkuleppe konverentsi viimastel päevadel koguneda, suhelda, arutada peamisi teaduslikke väljakutseid ja suhelda meediaga. .

ÜRO säästva linnastumise konverentsil Habitat III proovisime veel üht lähenemist. Sidusrühmade panus sellesse protsessi korraldati palju alt-üles viisil, kusjuures ühelegi organisatsioonile ei määratud teadusringkondade ametlikku esindatust. Teadusringkondade panus nn partnerite üldassamblee kaudu avaldas lõppdokumendile selget mõju. Näiteks 2016. aasta märtsis ei olnud selle dokumendi eelnõus sõna "tervis" mainitud, kuid Quitos kokkuleppimise hetkeks oli "tervis" mainitud 25 korda. Lisaks tegime Quito jaoks koostööd Tulevane Maa ja Potsdami rakendusteaduste ülikool luua ruum nimega Elupaiga X muutus. Varasematel konverentsidel olime märganud, et teadlased ihkasid kohapealset kogunemispunkti – füüsilist ruumi, kus teadlased saaksid kohtuda, suhelda üksteisega ja sidusrühmadega, et mõtteid vahetada, teaduse häält kuuldavaks teha ja luua uusi võrgustikke, et tulevikus koostööd teha. Habitat X Change sai kiiresti konverentsil teadlaste loomulikuks keskpunktiks, pakkudes neile ruumi ürituste korraldamiseks, üksteisega kohtumiseks, oma uurimistöö tutvustamiseks või lihtsalt kohvi joomiseks ja vestlemiseks. Vaadake meie fotosid Flickris et saada mulje, kuidas inimesed konverentsil täitsid selle elu ja tähendusega.

Üldiselt avastasime, et nendel konverentsidel tuntakse suurt huvi teadusliku panuse ja arvamuse vastu. Näiteks 2015. aasta Pariisi kliimakõneluste ajal spontaanselt korraldatud kliimateaduse pressikonverentsil tormas ruumi üle 200 ajakirjaniku, kes kiusasid teadlasi küsimustega kaua pärast pressibriifingu lõppu. Teaduse häält peetakse neutraalsemaks ja huvitumatumaks kui paljude aktivistide rühmituste häält, kes nende protsesside ümber tähelepanu püüdlevad.

Suured raamistikud on kõik paigas – kas teadust on praegu veel vaja?

Pariisi kokkuleppe jõustumisega on maailmal nüüd õiguslikult siduv leping ohtlike kliimamuutuste piiramiseks. Säästva arengu eesmärgid annavad teekaardi õiglasema ja säästvama tuleviku saavutamiseks. Uus linnade tegevuskava ütleb meile, milline on linnade roll selles kõiges. Milline on siis teaduse roll nende poliitiliste dokumentide tegelikkuseks muutmisel kohapeal?

Üks asi on aidata nende keerukusega toime tulla. Isegi enne säästva arengu eesmärkide kokkuleppimist hakkasid mõned neid kahtlema, öeldes, et ühe eesmärgi saavutamine võib kompenseerida teiste kasu, kui seda tehakse valesti. Teadus võib aidata neid koostoimeid mõista ja aidata poliitikakujundajatel vältida lõkse. Uue linnade tegevuskava edukaks muutmiseks on vaja tõhusaid viise teadmiste loomise ja poliitika kujundamise sidumiseks ning selle tegevuskava rakendamise tihedaks sidumiseks säästva arengu eesmärkidega. Ja Pariisi kokkuleppes kutsutakse silmapaistvalt teadusringkondi (keda esindab IPCC) leidma võimalusi globaalse soojenemise piiramiseks 1.5 °C-ni. Nende poliitiliste kokkulepete edukaks muutmiseks on palju probleeme, mis vajavad teaduse lahendust.

Teadusringkonnad peavad samuti aitama tuvastada ja täita kriitilisi teadmistelünki. Siin aitavad nõukogu uurimisprogrammid aktiivselt kaasa lepingute elluviimisele. Näiteks aitab katastroofiriski integreeritud uuringute (IRDR) programm määratleda minimaalsed andmestandardid Sendai katastroofiriski vähendamise lepingu näitajate jaoks. WCRP tõstab esile allesjäänud lüngad kliimamuutuste alusuuringutes. Tuleviku Maa ehitab teaduslikke ja sidusrühmade koalitsioone Teadmiste tegevusvõrgustikud nende ülemaailmsete kokkulepete prioriteetsete valdkondade ümber.

Samal ajal seab nende raamistike rakendamise faas väljakutseid, kuna see nõuab teaduse jaoks kultuurilist nihet, kui ta liigub partneriks poliitikakujundajate jaoks vajalike lahenduste loomisel. See nõuab pikaajaliste raamistike loomist, et töötada erinevates mastaapides ja eriti riiklikul tasandil. See mõjutab seda tüüpi organisatsioone, mis on nõukogu põhikoosseisu keskne osa: selle laiaulatuslik riiklike teadusakadeemiate baas. See tähendab ka sisulist suhtlemist sidusrühmadega, et pakkuda vajalikke teadmisi, ja kaasas püsimist nende raamistike rakendamise, mitte ainult loomise ajal.

VAADAKE KÕIKI SEOTUD ÜKSUSED

Otse sisu juurde